โครงการ งบประมาณปี 2555

ค่าตอบแทนวิทยากร (แก้ไข) 22 มิถุนายน 2555)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเสนอกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
ตัวอย่างการเขียนหนังสือเชิญวิทยากร
ตัวอย่างคำสั่งเข้าอบรมโครงการ
ตัวอย่างการเขียนกำหนดการโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรม/โครงการย่อย (ปรับปรุงใหม่ 21 มกราคม 2555)
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (6 มกราคม 2555)
ดำเนินโครงการแล้ว หมายถึง ดำเนินโครงการแล้ว คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม หมายถึง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555
60,000
ดำเนินโครงการแล้ว
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555
60,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
ช่วงเดือนมกราคม 2555
60,000
ดำเนินโครงการแล้ว
 
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ Universiti Sains Malaysia ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
วันที่ 9.-13 พ.ค.2555
448,000
ดำเนินโครงการแล้ว
2.1 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาเอก อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันที่ 24 เมษายน 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
2.2 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ / คำสั่งเข้าร่วมอบรม อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555
24,810
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
2.3 อบรมสัมมนาภายนอก
2.3-1 ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนฯ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
11-13 สิงหาคม 2555
230,000
ประชุมบุคลากรเพื่อสรุปการดำเนินงานจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
26 มีนาคม 2555
1,650
ดำเนินโครงการแล้ว
ประชุมบุคลากรเพื่อสรุปการดำเนินงานจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
26 มีนาคม 2555
1,650
ดำเนินโครงการแล้ว
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2555
1,650
ดำเนินโครงการแล้ว
2.4 อบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติราชการและสร้างเสริมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร
2.4-1 อบรมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างจรรยาบรรณบุคลากร / คำสั่ง ผศ.ดร.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555
22,800
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
2.4-2 การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ น.ส.สุชาดา บัวใบ
วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2555
10,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
2.5 ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนฯ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
11-13 สิงหาคม 2555
230,000
2.6 อบรมเทคนิคการจัดทำ TQF /คำสั่งเข้าร่วมอบรม อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555
25,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
2.7 อบรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจัย อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
 
3.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อ.อุบล ไม้พุ่ม
วันที่2-3 เมษายน 2555
40,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมผู้นำเพื่องานนันทนาการ อ.มนสิชา อนุกูล
วันที่ 28 มีนาคม 2555
34,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ
วันที่ 27 มีนาคม 2555
20,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมเรื่อง "การสร้างแบรนด์สินค้า" อ.นฤพันธ์ อาชาไกรสร
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555
7,550
ดำเนินโครงการแล้ว
สัมมนาปัญหาการจัดการเรื่อง "หลักกฎหมายเบื้องต้น เกี่ยวกับการประกันภัย" ผศ.ดร.วรพจน์ บุษราคัมวดี
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555
นักศึกษาภาคพิเศษ
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมและฝึกปฏิบัติศการจัดดอกไม้ อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ
วันที่ 23 มีนาคม 2555
20,000
ดำเนินโครงการแล้ว
สัมมนาการจัดการแฟรนไชส์ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น
วันที่ 21 มีนาคม 2555
3,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าว อย่างมีส่วนร่วม ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
บรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการประกันภัย อ.ธันยธร ติณภพ
วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555
6,900
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
อบรมความรู้ทางด้านภาษี อ.ภารดี นึกชอบ
วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555
25,000
ดำเนินโครงการแล้ว
การผลิตสมัยใหม่ อ.มนสิชา อนุกูล
วันที่ 15 มีนาคม 2555
4,980
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมจริยธรรมสื่อ ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
วันที่ 14 มีนาคม 2555
8,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมมาตรฐานการบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผศ.รัชภร วัฒนดำเนิน
วันที่ 14 มีนาคม 2555
8,000
ดำเนินโครงการแล้ว
กลยุทธ์การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางบก รุ่น1 อ.นิศากร มะลิวัลย์
วันที่ 14 และ 18 มีนาคม 2555
4,800
ดำเนินโครงการแล้ว
ธรรมะกับการดำเนินชีวิต อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555
8,000
ดำเนินโครงการแล้ว
การจัดการขนส่งสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 อ.นิศากร มะลิวัลย์
วันที่ 13 และ 24 มีนาคม 2555
7,200
ดำเนินโครงการแล้ว
ฝึกปฏิบัติรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
9-11 มีนาคม 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
กลยุทธ์การจัดการคลังสินค้า รุ่น1 อ.นิศากร มะลิวัลย์
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555
4,800
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมประกันสังคม ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555
1,500
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดด้วยกิจกรรม 5 ส (โรงเรียนบ้านหนองโคก) อ.ธันยธร ติณภพ
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(ธุรกิจแฟรนไชส์) อ.ธันยธร ติณภพ
วันที่ 2-3 มีนาคม 2555
3,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชต
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
5,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ละเอียด ขจรภัย
25-26 กุมภาพันธ์ 2555
20,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้ "สาระแนโชว์" อย่างมีส่วนร่วม ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
2,300
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน อ.ภารดี นึกชอบ
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
9,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์ อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
10,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ฝึกปฏิบัติตามเส้นทางภาคเหนือ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555
38,960
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555, 3,7,17,24 กุมภาพันธ์ 2555, 2,9,16 มีนาคม 2555
12,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมเศรษฐกิจก้าวไกลในยุคโลกาภิวัฒน์ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2555
6,650
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงาน "ปาลิโอ เขาใหญ่ ผศ.อาภา ไสยสมบัติ
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555
3,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานกองถ่ายละครซิทคอม "นัดกับนัด" ผศ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555
1,300
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
อบรมความรู้โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในวิชาหลักการโฆษณา อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555
10,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงาน "BOI FAIR" ผศ.อาภา ไสยสมบัติ
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
1,200
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมเทคนิคการคิดสร้างสรรค์สำหรับงานโฆษณา อ.ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2555
10,000
ดำเนินโครงการแล้ว
 
 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
 
โครงการบริหารคณะให้เกิดอัตลักษณ์
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
อาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดในชุมชน(วัดธรรมนาวา) ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
15,000
2.1 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาเอก อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันที่ 24 เมษายน 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาบริหารธุรกิจและสื่อสารมวฃชน
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปี 2555 อ.ปริญ วีระพงษ์
29 มิถุนายน 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ.ภารดี นึกชอบ
27 มิถุนายน 2555
6,000
ดำเนินโครงการแล้ว
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต อ.ภารดี นึกชอบ
21 มิถุนายน 2555
30,000
ดำเนินโครงการแล้ว
สัมมนาการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ชายสี่เรสเตอรองส์ อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น
17 มิถุนายน 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บ.เอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด สาขาวิชาการบริการทรัพฯ
9 มิถุนายน 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
ปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
2-4 มิถุนายน 2555
422,050
ดำเนินโครงการแล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ อ.ภารดี นึกชอบ
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555
1,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ปรับบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.อุทัย ยะรี
23 มีนาคม 2555
14,980
ดำเนินโครงการแล้ว
ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555
18,380
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
อบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
21และ 24 กุมภาพันธ์ 2555
24,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ศึกษาดูงานบ้านลุงไหว ศรียา อ.มณฤดี อาวะโต
วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี (ครั้งที่ 1) ผศ.อาภา ไสยสมบัติ
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
12,000
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมการทำคุกกี้ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
10,250
ดำเนินโครงการแล้ว
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555
-
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555
350,780
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก :
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
โครงการบริหารคณะให้เกิดอัตลักษณ์
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
จิตอาสา พัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดโคกสว่าง อำเภอบ้านนา จ.นครนายก อ.ศุภมล คงทน
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อุบล ไม้พุ่ม
วันที่ 29-30 มีนาคม 2555
40,000
ดำเนินโครงการแล้ว
ปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.ศุภมล คงทน วันที่ 22-23 มีนาคม 2555
50,000
ดำเนินโครงการแล้ว
รวมพลังน้ำใจช่วยเหลือน้องบ้านราชาวดี อ.อุบล ไม้พุ่ม วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.ชวาลา ละวาทิน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสาเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระยายัง จ.ปทุมธานี อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสา พัฒนาชุมชน ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดปทุมธานี อ.ศุภมล คงทน วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
-
ดำเนินโครงการแล้ว
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555
4,980
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
จิตอาสาช่วยสังคมหลังน้ำลด อ.ปริญ วีระพงษ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
15,000
ดำเนินโครงการแล้ว
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ :
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
อบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์เผยแพร่ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555
35,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย / คำสั่งเข้าร่วมอบรม ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
31,500
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมเทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย / คำสั่ง ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
34,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม :
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม(ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ มรว.)
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
(พัฒนาวิชาชีพครู)
โครงการศึกษาดูงานโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อ.อุบล ไม้พุ่ม
19 กรกฎาคม 2555
7,740
ดำเนินโครงการแล้ว
พัฒนาครูและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
2-3 เมษายน 2555
69,180
ดำเนินโครงการแล้ว
อบรมวิชาชีพงานประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น "ชุดน้ำพริกปลาทู" อ.ธันยธร ติณภพ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555
20,000
ดำเนินโครงการแล้ว
สัมมนามาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) อ.อภิชาติ การะเวก
จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
20,000
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
การประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
21-22 พฤษภาคม 2555
16,600
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล :
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
อบรมการสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555
7,500
ดำเนินโครงการแล้ว
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
งบประมาณ
สถานะ
ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุก รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555
10,970
ดำเนินโครงการแล้วคลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ศึกษาวัฒนธรรมแม่น้ำท่าจีน อ.ธันยธร ติณภพ
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555
12,100
ดำเนินโครงการแล้ว
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th