รายงานสรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556
ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2557 (จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2552 โดยใช้โปรแกรมออนไลน์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553)
สรุปผลการสำรวจความต้องการ/ความจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการปี 2553
รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2552
สรุปผลประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปี 2552
ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2552
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ
ผลประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ที่ผ่านมา
สรุปผลการสำรวจความต้องการ/ความจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการปี 2552
สรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ปี 2552
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมจริยธรรมปี 2552
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
(ข้อมูล 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552)
ผลการประเมินการสำรวจระดับคุณภาพในการบริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2551
ผลการประเมินการสำรวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   
   
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th