คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2552 | คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2553 | คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2554 | คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2555
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาเเละบริหารแผนกลยุทธ์เเละแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 110/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 836/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 835/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 742/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 741/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 740/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 739/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 738/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 032/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 120/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 119/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 285/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 284/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์เเละบุคลากรให้คำปรึกษาทางวิชาการเเละเเนะเเนวการใช้ชีวิตเเก่นักศึกษาเเละสิษย์เก่าระดับคณะเเละระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

เลขที่ 283/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 281/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร พัฒนาคณาจารย์เเละบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 280/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูเเล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

เลขที่ 279/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 278/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินเเละงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 270/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เเละตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 269/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 268/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 2857/2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาเเละบริหารแผนกลยุทธ์เเละเเผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เลขที่ 126/2560
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 126/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร เลขที่ 732/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 เลขที่ 017/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ (แก้ไข) เลขที่ 003/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เลขที่ 002/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร เลขที่ 2224/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 เลขที่ 184/2558 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เลขที่ 167/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) เลขที่ 166/2558 ลงวันที่ 19 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักศึกษา เลขที่ 162/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แก้ไข) เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (แก้ไข) เลขที่ 159/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เลขที่ 158/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนาและบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เลขที่ 157/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 156/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการเลขที่ 155/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลคณะวิทยาการจัดการ (แก้ไข) เลขที่ 154/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) เลขที่ 153/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เลขที่ 152/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 151/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เลขที่ 145/2558 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร เลขที่ 1034/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 1024/2558 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 เลขที่ 1023/2558 ลงวันที่ 7 มิถุนายน2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เลขที่ 1002/2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร เลขที่ 861/2558 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นศ.และศิษย์เก่าระดับคณะและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ลงวันที่ 18 เมษายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เลขที่ 091/2558 ลงวันที่ 18 เมษายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร เลขที่ 615/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ เลขที่ 084/2558 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เลขที่ 069/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของคณะต่างๆเลขที่ 158/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิทยาการจัดการแฟร์และงานราตรีสีแสด ประจำปี 2557 เลขที่ 16/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 9/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เลขที่ 195/2557 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ เลขที่ 192/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557เลขที่ 190/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ เลขที่ 182/2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557เลขที่ 1885/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ เลขที่ 147/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ 1291/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ที่ 121/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการตลาดด้านการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่ ที่ 114/2557
เรื่อง ให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ 095/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 ที่ 803/2557
เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาทึ่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ 065/2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหลักสูตร ที่ 062/2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ที่ 012/2557
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2556
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ที่ 2160/2556
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ที่ 2051/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ที่ 331/2556
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ที่ 324/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 318/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 313/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาทารและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึทษา 312/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 311/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรม 310/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิทยาการจัดการ 309/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ 308/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 307/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 306/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึทษา 305/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 304/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล 303/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 302/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับบสนุน 301/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 300/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 299/2556
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี 1747/2556
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
เรื่อง มอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 267/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 203/2556
เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้ข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึทษา 2555 200/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ168/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 150/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยและระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปี 2555 957/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา135/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ปีการศึทษา 2555 207/2556
เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้ข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555 143/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 114/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์ - ศุกร์) 064/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ 063/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคติเศษ 052/2556
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2555
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ 1546/2555
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ 1545/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ที่ 740/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึทษา 2555 ที่ 415/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิทยาการจัดการแฟร์และงานราตรีสีแสด ประจำปี 2555 ที่ 377/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคติเศษ ที่ 373/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ปีการศึทษา 2555 ที่ 372/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ 371/2555
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่ 370/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ที่ 369/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ 368/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ที่ 367/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ที่ 366/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ที่ 365/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ 364/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ 363/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ 362/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดทาร ที่ 361/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ที่ 360/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ 359/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ที่ 358/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึทษาภายใน ที่ 357/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ 353/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ 352/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะวิทยาการจัดการ ปีทารศึทษา 2555 ที่ 351/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะหรรมการกำกับ ติดตามและตรวจสอบรายงาฑทารประเมิฑตฑเอง ปีการศึทษา 2554 ระดับสาขา ที่ 714/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ที่ 631/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ 146/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ที่ 143/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างจรรยาบรรณบุคลากร ที่ 113/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ 112/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีที่ 068/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคฑัทศึกษาภาคปทติ ที่ 063/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคการศึกษาภาคติเศษ ที่ 053/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ 050/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ที่ 049/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ที่ 048/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชทารของมหาวิทยาลัย ที่ 08/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญคณะวิทยาทารจัดการ ที่ 007/2555
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th