คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าหลัก
แผนการจัดการความรู้
-
ปีงบประมาณ 2561
-
ปีงบประมาณ 2560
-
ปีงบประมาณ 2559
-
ปีงบประมาณ 2558
-
ปีงบประมาณ 2557
-
ปีงบประมาณ 2556
-
ปีงบประมาณ 2555
-
ปีงบประมาณ 2554
คณะกรรมการ KM
รายงานการประชุม
วารสาร KM
ฐานข้อมูลวิจัย
คลังความรู้จากภายนอก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
KM Webboard
กิจกรรม KM
ประมวลความรู้กิจกรรม KM

Other Articles
การจัดการความรู้ : KM
ทำไมต้อง “จัดการความรู้” ในองค์กร
7 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการจัดการความรู้
TQF คือ
TQF : แนวทางสู่ชัยชนะ
 
 

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
 
 
 
 

การจัดการความรู้ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning"


ณ โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort จังหวัดจันทบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
   
   
   

การจัดการความรู้ "การเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา"


ณ โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort จังหวัดจันทบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
   
   
   
   

การจัดการความรู้ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning"


ณ โรงแรม Centara Q Resort Rayong จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 
   
   

การจัดการความรู้ "การเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา"


ณ โรงแรม Centara Q Resort Rayong จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 
   
   
   
   

โครงการการจัดการความรู้ด้านการทำผลงานวิชาการ


ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
 
   

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย


ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
 
   
   
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th