คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน้าหลัก
แผนการจัดการความรู้
-
ปีงบประมาณ 2558
-
ปีงบประมาณ 2557
-
ปีงบประมาณ 2556
-
ปีงบประมาณ 2555
-
ปีงบประมาณ 2554
คณะกรรมการ KM
รายงานการประชุม
วารสาร KM
ฐานข้อมูลวิจัย
คลังความรู้จากภายนอก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
KM Webboard
กิจกรรม KM
ประมวลความรู้กิจกรรม KM

Other Articles
การจัดการความรู้ : KM
ทำไมต้อง “จัดการความรู้” ในองค์กร
7 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการจัดการความรู้
TQF คือ
TQF : แนวทางสู่ชัยชนะ
 
 

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
 
 
 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
 
   
   
คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นความรู้และจัดทำแผนฯ
ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
 
   
โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
 
 
 

โครงการอบรมการจัดทำ TQF สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2557

 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ได้จัดโครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถนำการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไปปรับใช้หรือป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานให้เป็นการดำเนินงานปกติ ซึ่งจัดให้กับคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 50 คน
ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคารนิเทศศาสตร์

 
 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน
โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย
ให้บุคลากรเกิดแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม
 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดโครงการ อบรมระบบการจัดการชั้นเรียน CMS
โดย ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล และคุณฉัตรชัย กาสี เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 อาคาร 1
ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบการจัดการชั้นเรียน CMS เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ระบบให้สามารถนำมาใช้งานในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 

กิจกรรม KM ที่ผ่านมา

 
 
คณะกรรมการวิชาการประชุมร่วมกันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
คณะกรรมการวิชาการประชุมร่วมกันวันที่ 9 ตุลาคม 2555
 
โครงการอบรมเทคนิคการจัดทำ TQF
วันที่ 27 มีนาคม 2555 ห้องประชุมอาคารนิเทศศาสตร์

 
 
โครงการอบรมการเขียนบทความและตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 9 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

 
 
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
 
 
 
  เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดของ มคอ.4 และ มคอ.7 ตามกรอบ TQF
  1.รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "การจัดทำ มคอ.4 มคอ.7 ตามกรอบ TQF"
  2.แบบฟอร์มการทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ตามกรอบ TQF
  3.แบบฟอร์มรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามกรอบ TQF
   

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th