บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ลงนามเมื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 22 มกราคม 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎภูเก็จและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
วันที่ 5 กันยายน 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานเกษตรจ.สระบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกลาง
และ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
วันที่ 19 มีนาคม 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด
วันที่ 14 ก.พ.2555
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและการบัญชี ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท เอส.ซี.ไอ. การบัญชี และกฏหมาย จำกัด
วันศุกร์ ที่ 26 ส.ค.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระหว่าง ม.เกริก ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ม.เซนต์จอห์น
ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ม.หอการค้า และ ม.ศรีปทุม
วันที่ 25 มี.ค.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชาระหว่าง ม.เกริก ม.เกษตรศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ม.หอการค้าไทย และ ม.ศรีปทุม
วันที่ 25 มี.ค.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ระหว่าง ม.เกริก ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ม.เซนต์จอห์น ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.หอการค้าไทย และ ม.ศรีปทุม
วันที่ 25 มี.ค.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาระหว่าง ม.เกริก ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต ม.เซนต์จอห์น ม.จันทรเกษม ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ม.ศรีปทุม
วันที่ 25 มี.ค.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
วันที่ 7 มี.ค. 2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนคร และ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 13 ก.ย.2554
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและจัดการ ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
วันศุกร์ ที่ 17 ธ.ค.2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและการจัดการ ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและการจัดการ ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ Cargoport (Thailand) Co.,Ltd.
วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ World United Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่าง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
วันจันทร์ที่ 2 ส.ค.2553
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th