แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2558
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
   
 
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557
แผนปฏิบัติทารคณะวิทยาทารจัดทาร
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554


   
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี คณะวิทยาทารจัดทาร
 
แผนทลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ปรับปรุง ตุลาคม 2556
 
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ปรับปรุง ธันวาคม 2554
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554


 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th