เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำส่วนราชการ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำส่วนราชการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556
เรื่อง พื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การแต่งกายด้วยผ้าไทย ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทารสอนเกินกำหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2555
เรื่อง กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2555
เรื่อง การแต่งกายด้วยผ้าไทย ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2555
เรื่อง กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วัฑที่ 1 มิถุนายน 2554
เรื่อง พื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
เรื่อง กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 
 
  ประกาศคณะวิทยาการจัดทาร ประจำปี 2553
 
เรื่อง ทรอบคุณธรรมและจริยธรรมของคณะวิทยาการจัดทาร ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง การจัดทำแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553
เรื่อง กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึทษา คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2553
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน2553
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึทษา คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วัฑที่ 5 กันยายน 2553
เรื่อง นโยบายการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันายน 2553
เรื่อง การทบทวน ปรัชญา วิสัยทัน์พันธทิจ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
เรื่อง กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
เรื่อง เกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีตประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึทษา 2552 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
เรื่อง หลัทเกณฑ์การเปลี่ยนหลักสูตร เผื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
เรื่อง ค่านิยมองค์ทรของคณะวิทยาการจัดการประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2553
เรื่อง สวัสดิการบุคลาทร คณะวิทยาการจัดการประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th