หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
 
ภาพกิจกรรม
 
คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
(6 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชี
(21 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน
(18 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก การแข่งขันตอบปัญหา ความรู้ด้านวิชาการบัญชีระดับประเทศ
(3 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
(30 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(22 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาทางวิชาการิชาการ: Buriram Economic Development Destination of..
(22 มกราคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการปันน้ำใจพี่วไลยสู่น้องเพื่อโอกาสทางการศึกษา
(23-26 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(3-5 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการบริการวิชาการความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับกลุ่มเกษตร์
(31 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการบัญชี (CPD
(29 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
(27-28 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
คลิกเพื่อดูกิจกรรมปีที่ผ่านมา
 
 
 
 
ภาพความทรงจำ บัญชีหมู่ 2
 
 
 
การบริหารธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
จะต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและทันต่อเวลา
"การบัญชี" เป็นศาสตร์ และศิลป์ของการจดบันทึกข้อมูลรายการทางธุรกิจ
ของกิจการ โดยผลงานสุดท้ายของการจัดทำบัญชี คือ
รายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการเป็นผลให้"
การบัญชีเปรียบเสมือนภาษาทางธุรกิจ"
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้านจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
เพราะเป็นส่วนสำคัญในโลกธุรกิจ
ในปัจจุบันในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th