หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แบบมอค.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมหลักสูตร
 
คลิก โครงการศึกษาดูงานธุรกิจข้ามสื่อองค์กรสื่อสารมวลชน
(7 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
(11-12 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก "มนต์เสน่ห์ธรรมคีตา" เทศนามหาชาติพระเวสสันดรชาดก
(19 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ในมุมมองการให้ความรู้สู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(25 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการนิทรรศการการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย
(11-13 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
(23 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์
(26-27 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานหนังสือพิมพ์มติชน
(14 สิงหาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานองค์การสื่อมวลชน สำนักพิมพ์ไทยรัฐ
(13 กุมภาพันธ์ 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม.
บันทึกโครงการ

 
 
 
(สารคดี) ฝันฉันคือผู้กำกับ [I AM THE DIRECTOR]
 

วีดีทัศน์..วัดศาลาแดง..โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

 

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th