หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
 
ภาพกิจกรรมหลักสูตร
คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(25 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรายได้ในชุมชน
(18 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 

 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th