หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | แบบมคอ.3 | คำอธิบายรายวิชา | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ | วิดีโอสาขา
 
  
ภาพกิจกรรมหลักสูตร
 
คลิก โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(12-14 มีนาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถิชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
(29 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการแนะแนวการศึกษา และศึกษาดูงาน ร่วมกับบ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
(24-25 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการประกวดแผนการตลาดระดับชาติ ในหัวข้อ "Cosmetic ในยุค Digital Marketing"ิ
12 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา
27,28 และ 31 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการ "Marketing Fair 2013"
17-18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
20 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรม
(15 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
(14-16 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ในหัวเรื่อง "สนุก สุด ตัน"
9 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพการผลิต
ของบ.อิชิตันกรุ๊ปจำกัด

8 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการศึกษากระบวนการบริหารกิจการธุรกิจสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
(17 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
 

โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 21 มีมนาคม 2555


โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่บทเรียน "การตลาดย้อนยุค"
ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สอนโดยรศ.วรุณี เชาน์สุขุม


  
  
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th