หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
ภาพกิจกรรมหลักสูตร

 
คลิก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ครอบครัวการจัดการทั่วไป
(29 เมษายน 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปยุคร่วมสมัย
(26 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพล
(7 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
4 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความสุขในสำนักงาน
(7 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมธุรกิจแฟรนไชส์ ยุคร่วมสมัย
(1 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จ.สมุทราปราการ
(30 พฤศจิกายน 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิกเพื่อภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
(11 พฤศจิกายน 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
 

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th