หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร | แผนการเรียน | คณาจารย์ | เวปไซต์คณะ
สรุปการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 
กิจกรรม
คลิก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขนส่งสินค้าและบริหารการผลิต
(27 เมษายน 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ฯ
(29 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(5 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาดูงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า เกตเวย์
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการปันน้ำใจพี่วไลยสู่น้องเพื่อโอกาสทางการศึกษา
(23-26 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
(27-28 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น 2
(25 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น1
(14-15 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580
E-mail :: management@vru.ac.th