หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | โครงสร้างหลักสูตร |แผนการเรียน | คณาจารย์ |
สรุปการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 
 
  

คลิก โครงการปันน้ำใจพี่วไลยสู่น้องเพื่อโอกาสทางการศึกษา
(23-26 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
(27-28 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก มหกรรม "TRM ฅน..แสดเกมส์"
(23 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(14-15 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
21 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
21 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการฝึกภาคปฏิบัติพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
14 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม Amari Orchid Pattaya Hotel
(25-26 พฤศจิกายน 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
(20 ธันวาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงกาอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์
(31 กรกฎาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกภาคปฏิบัติตามเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(16-19 กรกฎาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการปรับบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(6-7 กรกฎาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาอัตลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(9-12 มีนาคม 2556 )
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาหลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
(11-13 ตุลาคม 2555
ดูภาพกิจกรรม..


คลิก ศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในรายวิชาการจัดการธุรกิจที่พักแรม
(25 สิงหาคม 2555)
ดูภาพกิจกรรม..


คลิก อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์ รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์
(25 กรกฎาคม 2555)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
     
โครงการฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ในรายวิชาการวางแผนและการท่องเที่ยวนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
     
     
     
TOURISM DAY 2010
     
     
     
The Landmark Hotel Visit
     
     
     
ประมวลภาพงานรับปริญญา 51
     
     
ฉก..มา ปริญญา 51
graduation Tourism 2008
เบื้องหลังปริญญา 51
 
 
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์
 
 
 
ภาพเบื้องหลังงานรับปริญญา 2549
 
 
 
ภาพงานรับปริญญา 2549
 
 
 
 

 

  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 268

tourvru@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซตตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 free html web counters