หน้าหลัก

แนะนำหน่วยงาน
ประวัติ
นโยบายคุณภาพ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
บุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิชาการ
มคอ.3
TQF
หลักสูตรและสาขาวิชา
 
นักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี
งบประมาณและการเงิน
ฐานข้อมูลทางการเงิน
คณะกรรมการจัดทำระบบควบคุม
ภายใน
งานประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนกลยุทธ์ 5 ปี
รายงานการประชุม
การจัดการความรู้ (KM)
ฐานข้อมูลด้านวิจัย
คำสั่งคณะ
ผลการประเมินต่างๆ
งานบริการศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณคณะ
การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
โครงการงบประมาณ ปี 2558
โครงการงบประมาณ ปี 2557
โครงการงบประมาณ ปี 2556
โครงการงบประมาณ ปี 2555
โครงการงบประมาณ ปี 2554
โครงการงบประมาณ ปี 2553
รวมภาพกิจกรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)  
 

 
 
รายงานผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)  
 

 
 
รายงานผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)  
 

 
 
รายงานผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  
 

 
 
ตารางคำนวณ-ระดับหลักสูตร-ตรี-โท-เอก-คำนวณคะแนน2-6-27-กรกฎาคม-2558  
 

 
 
แบบรายงานตรวจประเมินหลักสูตรและบันทึกภาคสนาม การตรวจประเมินหลักสูตร สำหรับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปีการศักษา 2557  
 

 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557  
 
 
 
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556  
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)  
 
 
 
 
ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)  
 
 
 
 
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  
 
 
 
เอกสารเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พศ. 2554 (ฉบับเดือนธันวาคม 2553) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
แหล่งที่มา: สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)
แหล่งที่มา: สกอ. (กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา)
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
แหล่งที่มา: สกอ. (กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา)
 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF)
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553
รวม กฏ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2547-2551
 

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพ
 
คลิก โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร วจก.
(24 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร
(8 กรกฎาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
(26-27 มิถุนายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
โครงการสร้างความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(21 พฤษภาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
(10-12 กรกฎาคม 2555)
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม