ฐานข้อมูลวิจัยคณะวิทยาการจัดการ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย โดยคณะได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ มุ่งเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย
 
 
 
 
สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผงงานวิจัยระดับชาติ อุตสาหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3
"นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงพลักงงาน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
 
 
ประมวลความรู้ด้านงานวิจัย

 การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 บทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 สมมุติฐานงานวิจัย

 ตัวแปรในการวิจัย

 ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง

 การวัดทัศนคติ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window
 
 
   
   
 
 
หน้าแรก
คณะกรรมการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย
แหล่งเงินทุน
ผลงานวิจัยคณะ
ผลงานทางวิชาการ
วารสารงานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยภายใน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
บุคคลได้รับรางวัล
คลังความรู้วิจัย
คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัยคณะ
Webboard -KMวิจัย
เวปไซต์คณะ
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th