;

 
 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
 
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2553
 
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ..1)
มคอ.1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
มคอ.1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
มคอ.1 ปริญญาตรี สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
มคอ.1 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
มคอ.1 ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
รูปแบบ มคอ.2 - มคอ.7 และที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
มคอ.5 รายละเอียดผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) (แนบแบบประเมินอาจารย์ออนไลน์แต่ละรายวิชา)
มคอ.6 รายละเอียดผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบฟอร์มสรุปการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4
แบบฟอร์มสรุปการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 
มคอ.01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา
 
มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
 
มคอ.03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับุประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
มคอ.04 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญาโท
 
มคอ.05 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 
มคอ.06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
ระเบียบประกาศแห่งชาติ
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2552
 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  สามารดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/document_tqf_id3.php
 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2552
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF)
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553
รวม กฏ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2547-2551
สามารดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/document_tqf_id3.php

การรายงานผลแบบ มคอ.3 แยกตามสาขาวิช
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th