ค้นหา   

ประวัติวิทยากรวิจัยชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ

อาจารย์จุฑามาศ ทะเเกล้วพันธุ์

เเบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน

เเบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์:

เเบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม:   ขนาดไฟล์: 118 KB  จำนวนดาวโหลด: [25] ครั้ง

เเบบฟอร์มกำหนดการเข้ารว่มอบรม:   ขนาดไฟล์: 41 KB  จำนวนดาวโหลด: [18] ครั้ง