เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

Speaker 1

ประวัตความเป็นมา

ของคณะวิทยาการจัดการ/ทำเนียบผู้บริหาร

Speaker 2

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์

และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

Speaker 3

คณะผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ

Speaker 3

โลโก้คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดโลโก้ของคณะวิทยาการจัดการ

Speaker 3

คู่มือปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

รายงานการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ