สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Modern Retail Business Management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Modern Retail Business

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่))
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Modern Retail Business)
ชื่อย่อ :B.B.A. (Modern Retail Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัด
บริษัท ซี.เจ.เอกซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีก
2. ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
3. ฝ่ายจัดการพื้นที่การค้าปลีก
4. ฝ่ายฝึกอบรมการค้าปลีก
5. นักออกแบบและจัดการร้านค้าปลีก
6. ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจค้าปลีก
7. รับราชการ/เจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดการงานในส่วนงานภาครัฐและเอกชน

เพจ facebook สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

124 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC126 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(3-0-6)
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
Introduction to Retail Business
3(3-0-6)
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
3(3-0-6)
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
Digital Retail Business
3(3-0-6)
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
International Retail Business Management
3(2-2-5)
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Seminar in Retail Business Management
3(2-2-5)
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม
Retail Business Entrepreneurship and Innovation
3(3-0-6)
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Innovation and Technology for Retail Business
3(3-0-6)
MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Information and Communication Technologies
3(3-0-6)
VLC205 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Chinese for Retail Business
3(3-0-6)
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills Development
3(3-0-6)
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading Skills Development
3(3-0-6)
VLE321 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจค้าปลีก
English for Retail Business Management
3(3-0-6)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)
MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก
Sales Management in Retail Business
3(2-2-5)
MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
Merchandising Display and Store Decoration
3(3-0-6)
MRM202 การทำงานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก
Positive Attitude Teamwork
3(3-0-6)
MRM203 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3(2-2-5)
MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ
Service Quality Management
3(3-0-6)
MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า
Selling Techniques and Customer Services
3(2-2-5)
MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก
Wholesaling and Retailing Management
3(3-0-6)
MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร
Management and Planning in Food Business
3(3-0-6)
MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Food & Beverage Management
3(3-0-6)
MRM210 การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Financial Management for Retail Business
3(2-2-5)
MRM211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(3-0-6)
MRM212 การออกแบบโมเดลธุรกิจ
Business Model Development
3(3-0-6)
MRM213 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(3-0-6)
MRM214 การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Value Creation From Science and Technology Innovation
3(3-0-6)
MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก
Retail Business Accounting
3(3-0-6)
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Quantitative Analysis for Retail Business
3(3-0-6)
MRM304 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication
3(2-2-5)
MRM305 การบริหารสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Merchandising Management for Retail Business
3(3-0-6)
MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Customer Relations Management
3(3-0-6)
MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
Integrated Marketing Communication in Retail Business
3(3-0-6)
MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Strategic Management for Retail Business
3(3-0-6)
MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก
Research in Retail Business
3(2-2-5)
MRM314 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
Social Entrepreneurship
3(2-2-5)
MRM315 ธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
Retail Business in ASEAN
3(3-0-6)
MRM316 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Planning
3(3-0-6)
MRM317 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Data Analytics for Retail Businesses
3(2-2-5)
MRM318 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Distribution Channel Management
3(3-0-6)
MRM319 ความเป็นผู้นำและความสุข
Leadership and Happiness
3(3-0-6)
MRM320 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
3(3-0-6)
MRM403 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
Providing Services and Impressing Customers
3(3-0-6)
MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน
Cultural Management for Human Resources Management
3(3-0-6)
MRM405 การสร้างแบรนด์
Brand Building
3(3-0-6)
MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงานด้านการบริการ
Problem Solving and Management for Services Business
3(2-2-5)
MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
Customer Behavior and Excellent Service
3(2-2-5)
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Case Studies
3(2-2-5)
MRM410 การออกแบบและเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า
Store Location and Design
3(2-2-5)
MRM411 การส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Promotion Mix for Retail Business
3(2-2-5)
MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
Human Resource Management for Retail Business
3(3-0-6)
MRM413 การบริหารต้นทุนร้านค้า
Store Cost Management
3(3-0-6)
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
Category Management
3(2-2-5)
MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน
Building Confidence in Teamwork
3(3-0-6)
MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Consumer Behavior for Retail Business
3(2-2-5)
MRM427 การจัดการหน้าร้านและการผสานช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Frontline and Omni-Channel Management for Retail Business
3(2-2-5)
MRM428 การจัดการความเสี่ยง โอกาสและการลงทุน
Risk Management, Opportunities and Investment
3(2-2-5)
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร
Banqueting and Food Services
3(2-2-5)
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุม
Food Sanitation, Safety and Quality Control
3(2-2-5)
SHE302 การถนอมอาหาร
Food Preservation
3(2-2-5)
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ
Commercial Food Preparation
3(2-2-5)
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร
Art of Food Design and Decoration
3(2-2-5)
SND201 หลักโภชนาการมนุษย์
Principles of Human Nutrition
3(3-0-6)
VLE322 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร
English for Food Retail Business
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM429 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Preparation for Cooperative Education in Modern Retail Business
1(45)
MRM430 สหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Cooperative Education in Modern Retail Business
6(640)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM431 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Preparation for Professional Practice in Modern Retail Business
2(90)
MRM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Professional Practice in Modern Retail Business
5(450)

3.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM433 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Preparation for Professional Practice in Modern Retail Business Projects
2(90)
MRM434 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Professional Practice in Modern Retail Business Projects
5(450)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

24ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 3(2-2-5)
VLC205 ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
VLE321 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ 0(3-0-6)
MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5))
MRM411 การส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MRM314 การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม 3(2-2-5)
VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

12ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

12แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM427 การจัดการหน้าร้านและการผสานช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MRM406 การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงานด้านบริการ 3(2-2-5)
MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 3(2-2-5)
MRM429 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หรือ
1(45)
MRM431 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หรือ
1(45)
MRM433 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45)

รวมหน่วยกิต :

10ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MRM430 สหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หรือ
6(640)
MRM432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หรือ
6(640)
MRM434 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Speaker 1

อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์ ดร.วิญญูวีรยางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ