สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

Modern Business Management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Modern Business Management (Continuing Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Modern Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Modern Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เรียน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาในการเรียน
1-2 ปี
* ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน *

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ
2. นักวิชาการ หรือ นักวิจัยธุรกิจ
3. นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ
4. พนักงาน/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขาย และฝ่ายบริหารองค์กร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เพจ facebook สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM304 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
Modern Administrative and Management
3(3-0-6)
MBM305 การคิดเชิงออกแบบและการสร้างธุรกิจใหม่
Design Thinking and New Venture Creation
3(0-6-5)
MBM306 การวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
Financial Planning and Business Risk Management
33(0-6-5)
MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain Management
3(3-0-6)
MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management Research
3(0-6-5)
MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
Consumer Behavior in New Era
3(0-6-5)
MBM406 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Analysing and Managing Data with Business Intelligence Systems
3(0-6-5)
MBM410 การบริหารงานบริการ
Service Operations Management
3(0-6-5)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM309 หลักการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง
Principles of Purchasing and Inventory Management
3(3-0-6)
MBM310 สารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
Financial Information for Decisions
3(3-0-6)
MBM311 การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Developing Entrepreneurial Business Plans
3(2-2-5)
MBM316 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Modern Trade Business
3(3-0-6)
MBM414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ
Startup Business Strategy
3(3-0-6)
MBM415 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Management
3(3-0-6)
MBM416 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
MBM417 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ
Seminar in Entrepreneurship
3(2-2-5)
MFB319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
3(3-0-6)
MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
Feasibility Study and Project Analysis
3(2-2-5)
MMK318 การตลาดชุมชน
Community Marketing
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM308 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
Creativity and Business Innovation Development
3(2-2-5)
MBM312 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Applied Software Package for Business Works
3(2-2-5)
MBM313 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image Communication
3(3-0-6)
MBM315 การลงทุน
Investments
3(3-0-6)
MBM317 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
3(2-2-5)
MBM407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
3(3-0-6)
MBM408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
Business Administration Strategy
3(3-0-6)
MBM409 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprises
3(3-0-6)
MBM412 โครงงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management Project
3(2-2-5)
MBM413 นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
Social Innovation and Social Enterprises
3(3-0-6)
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
Marketing Strategy and Planning
3(3-0-6)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พบที่ปรึกษา ** พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้อง 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VLE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM305 การคิดเชิงออกแบบและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(0-6-5)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM406 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM306 การวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(0-6-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(0-6-5)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM309 หลักการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง
*กรณีเลือกเรียนกลุ่มวิชาผู้ประกอบการ*
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM409 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM413 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
หมายเหตุ: ** รายวิชา 2 วิชา ภาคฤดูร้อนแทนการวิชาสหกิจ, ฝึกประสบการณ์, โครงงาน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต:

6แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM311 การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM316 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
*กรณีเลือกกลุ่มวิชาผู้ประกอบการ*
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM308 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM412 โครงงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
*กรณีเลือกกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ*
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี MBM312 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี MBM415 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM304 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) MBM410 การบริหารงานบริการ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM417 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM416 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
*กรณีเลือกกลุ่มวิชาผู้ประกอบการ*
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) MBM313 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
*กรณีเลือกกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ*
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

12หมายเหตุ: 1) แผนการเรียนนี้สำหรับกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 2) ไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ 3) จำนวนหน่วยกิตรวม 66 หน่วยกิตอาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

ผศ.วิกรานต์เผือกมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.ดร.ฉันธะจันทะเสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.อาภาไสยสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ