สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

Modern Business Management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Modern Business Management (Continuing Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Modern Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Modern Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เรียน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาในการเรียน
2 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ
2. นักวิชาการ หรือ นักวิจัยธุรกิจ
3. นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ
4. พนักงาน/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขาย และฝ่ายบริหารองค์กร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เพจ facebook สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

79 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM304 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
Modern Administrative and Management
3(3-0-6)
MBM305 การคิดเชิงออกแบบและการสร้างธุรกิจใหม่
Design Thinking and New Venture Creation
3(0-6-5)
MBM306 การวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
Financial Planning and Business Risk Management
33(0-6-5)
MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain Management
3(3-0-6)
MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management Research
3(0-6-5)
MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
Consumer Behavior in New Era
3(0-6-5)
MBM406 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Analysing and Managing Data with Business Intelligence Systems
3(0-6-5)
MBM410 การบริหารงานบริการ
Service Operations Management
3(0-6-5)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM309 หลักการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง
Principles of Purchasing and Inventory Management
3(3-0-6)
MBM310 สารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
Financial Information for Decisions
3(3-0-6)
MBM311 การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Developing Entrepreneurial Business Plans
3(2-2-5)
MBM316 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Modern Trade Business
3(3-0-6)
MBM414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ
Startup Business Strategy
3(3-0-6)
MBM415 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Management
3(3-0-6)
MBM416 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
MBM417 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ
Seminar in Entrepreneurship
3(2-2-5)
MFB319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
3(3-0-6)
MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
Feasibility Study and Project Analysis
3(2-2-5)
MMK318 การตลาดชุมชน
Community Marketing
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM308 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
Creativity and Business Innovation Development
3(2-2-5)
MBM312 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Applied Software Package for Business Works
3(2-2-5)
MBM313 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image Communication
3(3-0-6)
MBM315 การลงทุน
Investments
3(3-0-6)
MBM317 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
3(2-2-5)
MBM407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
3(3-0-6)
MBM408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
Business Administration Strategy
3(3-0-6)
MBM409 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprises
3(3-0-6)
MBM412 โครงงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management Project
3(2-2-5)
MBM413 นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
Social Innovation and Social Enterprises
3(3-0-6)
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
Marketing Strategy and Planning
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM301 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Preparation for Cooperative Education in Modern Business Management
1(45)
MBM401 สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Cooperative Education in Modern Business Management
3(320)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Preparation for Professional Experience in Modern Business Management
1(45)
MBM402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Field Experience in Modern Business Management
3(320)

3.3 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Preparation for Professional Modern Business Management Project Practice
1(45)
MBM403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Professional Modern Business Management Project Practice
3(320)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 15
MBM304 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
MBM305 การคิดเชิงออกเเบบเเละการสร้างธุรกิจใหม่ 3(0-6-5)

รวมหน่วยกิต :

21ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 15
MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า 3(3-0-6)
MBM406 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(0-6-5)
MBM301 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หรือ
1(45)
MBM302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจ สมัยใหม่
หรือ
1(45)
MBM303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1(45)

รวมหน่วยกิต :

22ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM401 สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หรือ
3(320)
MBM402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หรือ
3(320)
MBM403 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(320)

รวมหน่วยกิต :

3แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM306 การวางแผนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(0-6-5)
MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(0-6-5)
MBM410 การบริหารงานบริการ 3(0-6-5)
XXXXXX วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 6
XXXXXX เลือกเสรี 3

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 3(0-6-5)
วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 9
XXXXXX เลือกเสรี 3

รวมหน่วยกิต :

15

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

ผศ.วิกรานต์เผือกมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.ดร.ฉันธะจันทะเสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์ ดร.วิญญูวีรยางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.อาภาไสยสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Speaker 1

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ