บุคลากร


Speaker 2

บุคลากรสายวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

บุคลากรสายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

เเบบฟอร์มเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E - Saraban

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

ระบบข้อมูลบุคลากร EHR

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

ERP

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

VROOM

รายละเอียดเพิ่มเติม

Speaker 3

ระบบจัดการชั้นเรียน CMS

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ