สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Tourism management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :Bachelor of Arts Program in Tourism Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ : B.A.(Tourism Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
บริษัทซีดีซี ทราเวล จำกัด และบริษัทวิทมี ทราเวล จำกัด

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ทำงานในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยว ได้แก่
- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้นำเที่ยวแบบ Virtual Tour
- ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ
- ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจนำเที่ยว
- ผู้ออกแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง

2. การทำงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม
- พนักงานบริการในธุรกิจสายการบิน
- ผู้ออกแบบหรือจัดงาน Event

3. การทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

เพจ facebook สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
63 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

142 หน่วยกิต


2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3(3-0-6)
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
Laws and Ethics in Hospitality Industry
3(3-0-6)
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ
Service Psychology and Tourist Behavior
3(3-0-6)
MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
Marketing Management for Tourism Industry
3(3-0-6)
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Human Resource Management in Tourism Industry
3(3-0-6)
MTR306 การจัดการดำเนินงานบริการ
Service Operation Management
3(3-0-6)
MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism
3(3-0-6)
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ
International Tourism Planning
3(2-2-5)2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
3(2-2-5)
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว
Thai History, Arts, and Culture of Tourism
3(2-2-5)
MTR211 มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
Tourist Guide and Tour Operation
3(2-2-5)
MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
Airline Business Management and Reservation
3(3-0-6)
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
Principles of Tour Planning and Conducting
3(2-2-5)
MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Finance and Accounting for Tour Operator Management
3(3-0-6)
MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ
Research for Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
Productive Skill in English for Career Development
3(3-0-6)
VLE225 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว 1
English for Tourism Guidance 1
3(2-2-5)
VLE226 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว 2
English for Tourism Guidance 2
3(2-2-5)2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
Lodging Business Management
3(3-0-6)
MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว
E-Commerce in Tourism
3(3-0-6)
MTR310 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
Tour Operator and Travel Agency Management
3(3-0-6)
MTR317 การจัดการและดำเนินงานบาร์ เครื่องดื่ม และกาแฟ
Bar and Beverage Management and Operations
3(3-0-6)
MTR410 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation Management
3(3-0-6)
MTR411 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว
Risk and Crisis Management in Tourism
3(3-0-6)
MTR412 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ทางการท่องเที่ยว
Entrepreneurship and New Venture in Tourism
3(3-0-6)
MTR413 การจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว
Logistics Management for Tourism
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR214 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
Niche Tourism
3(2-2-5)
MTR215 การจัดการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
Tourism Management for the Elderly
3(2-2-5)
MTR216 การจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ
Low Carbon Tourism Management
3(2-2-5)
MTR217 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Wellness Tourism Management
3(2-2-5)
MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
Backpacker Tourism Management
3(2-2-5)
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation Management for Tourism
3(2-2-5)
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และการจัดการธุรกิจไมซ์
Venue, Event, and MICE Business Management
3(2-2-5)
MTR319 การจัดการงานเลี้ยง อาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
Catering and Local and International Cuisine Management
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
Geography for Tourism Management
3(3-0-6)
MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-based Tourism Management
3(2-2-5)
MTR320 การจัดการทรัพยากรและมาตรฐานทางการท่องเที่ยว
Resource and Tourism Standard Management
3(2-2-5)
MTR321 การจัดการท่องเที่ยวในเขตเมือง
Urban Tourism Management
3(2-2-5)
MTR322 การจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
Ethnic Tourism Management
3(2-2-5)
MTR323 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism Management
3(2-2-5)
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง
Tourist Destination Development
3(2-2-5)
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Creative Tourism Management
3(2-2-5)

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาจีน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น
Chinese for Beginners
3(2-2-5)
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese Conversation 1
3(2-2-5)
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese Conversation 2
3(2-2-5)
VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
Chinese for Tourism 1
3(2-2-5)
VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
Chinese for Tourism 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Japanese for Beginners
3(2-2-5)
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
Intermediate Japanese Conversation 1
3(2-2-5)
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
Intermediate Japanese Conversation 2
3(2-2-5)
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
Japanese for Tourism 1
3(2-2-5)
VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
Japanese for Tourism 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Korean for Beginners
3(2-2-5)
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
Intermediate Korean Conversation 1
3(2-2-5)
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
Intermediate Korean Conversation 2
3(2-2-5)
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
Korean for Tourism 1
3(2-2-5)
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
Korean for Tourism 2
3(2-2-5)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism Management
1(45)
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Management
6(2000)

3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism Management
1(45)
MTR407 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว
Cooperative Education for Tourism Management
6(2000)

3.3 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Preparation for Professional Experience in Tourism Management
1(45)
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว
Tourism Special Project
6(2000)

แผนการเรียน
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MTR107 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MTR108 กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
MTR109 จิตวิทยาบริการและพฤติกรรมการให้บริการ 3(3-0-6)
MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MTR210 การจัดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
VLE208 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6)
MTR213 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MTR219 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
VLJ103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
VLC103 ภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
VLK103 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MTR211 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่อง 3(2-2-5)
MTR212 การจัดการธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง 3(3-0-6)
VLE225 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว 1 3(2-2-5)
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1
หรือ
3(2-2-5)
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1
หรือ
3(2-2-5)
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

21แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MTR306 การจัดการดำเนินงานบริการ 3(3-0-6)
MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
VLE226 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว 2 3(2-2-5)
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2
หรือ
3(2-2-5)
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2
หรือ
3(2-2-5)
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR307 หลักการวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว 3(2-2-5)
MTR315 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MTR316 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5)
MTR318 การจัดการสถานที่ กิจกรรมพิเศษ และ การจัดการธุรกิจไมซ์ 3(2-2-5)
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1
หรือ
3(2-2-5)
VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
หรือ
3(2-2-5)
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 3(2-2-5)
MTR414 การพัฒนาและส่งเสริมจุดหมายปลายทาง 3(2-2-5)
MTR415 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2
หรือ
3(2-2-5)
VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
หรือ
3(2-2-5)
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
MTR416 การเตรียมทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 1(45)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

16ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MTR405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการท่องเที่ยว
หรือ
6(2000)
MTR407 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว
หรือ
6(2000)
MTR417 โครงงานพิเศษด้านการท่องเที่ยว 6(2000)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

อาจารย์พงษ์พิพัฒน์เสน่ห์ดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Speaker 1

ผศ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Speaker 1

ผศ.ดร.เจษฎาความคุ้นเคย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Speaker 1

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ชิณพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

Speaker 1

อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ