สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Digital Business

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ชื่อย่อ : B.B.A.(Digital Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. อาชีพอิสระ ได้แก่ ขายสินค้าบนเว็บไซต์ ขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ นักจัดรายการออนไลน์ รีวิวสินค้า ผู้ทดลองเกม วางแผนการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ตลาดดิจิทัล พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล ออกแบบงานกราฟิกหรืออินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูป
2. พนักงานในหน่วยงานธุรกิจหรือราชการ ได้แก่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ดูแลฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ การตลาดดิจิทัล การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ออกแบบกราฟิกหรืออินโฟกราฟิก วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ วิจัยออนไลน์

เพจ facebook สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

133 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC126 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Computer Applications in Business
3(2-2-5)
MDB107 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Information Technology and Innovation for Digital Business
3(2-2-5)
MDB102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
Introduction to Digital Business
3(2-2-5)
MDB108 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล
Consumer Behavior for Digital Business
3(2-2-5)
MDB110 เนื้อหาดิจิทัลและการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์
Digital Content and Online Presentation
3(2-2-5)
MDB203 มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Multimedia for Digital Business
3(2-2-5)
MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ
Web Design and Development for Business
3(2-2-5)
MDB211 ฐานข้อมูลดิจิทัล
Digital Database
3(2-2-5)
MDB212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล
Business System Analysis and Design
3(2-2-5)
MDB213 สถิติสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Statistics for Digital Business
3(3-0-6)
MDB214 การแสดงข้อมูลทางธุรกิจด้วยแผนภาพ
Data Visualization
3(2-2-5)
MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(3-0-6)
MDB313 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
MDB314 การวิจัยธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Research
3(2-2-5)
MDB315 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
3(2-2-5)
MDB317 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
Business Operation Analysis
3(2-2-5)
MDB320 ต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า
Cost and Product Pricing
3(2-2-5)
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
Seminar in Digital Business
3(2-2-5)
MDB406 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
Digital Branding
3(2-2-5)
MDB409 การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล
Digital Data Management
3(2-2-5)
MDB410 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Projects
3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB201 หลักกฎหมายและจริยธรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Principles of Digital Business Law and Morality
3(3-0-6)
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(2-2-5)
MDB215 การสื่อสารด้วยภาพ
Visual Communication
3(2-2-5)
MDB305 การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Logistics and Supply Chains for Digital Business
3(2-2-5)
MDB316 การใช้เครื่องมือเพื่อการพยากรณ์
Forecasting Instrument Usage
3(2-2-5)
MDB318 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ดิจิทัล
Digital Brand and Packaging Design
3(2-2-5)
MDB319 หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจิทัล
Special Topics in Digital Business
3(2-2-5)
MDB407 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล
Customer Relations for Digital Business
3(2-2-5)
MDB408 การโฆษณาออนไลน์
Online Advertisement
3(2-2-5)
MDB411 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่
Digital Entrepreneurship for New Investors
3(2-2-5)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจดิจิทัล
Preparation for Cooperative Education in Digital Business
1(45)
MDB401 สหกิจศึกษาธุรกิจดิจิทัล Cooperative Education in Digital Business 6(640)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
Preparation for Professional Experience in Digital Business
1(45)
MDB402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
Field Experience in Digital Business
6(640)

3.3 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
Preparation for Professional Digital Business Projects
1(45)
MDB403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
Professional Digital Business Projects
6(640)

3.4 กลุ่มวิชาการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
Building and Expanding Start-Ups’ Performance
7(640)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 9
MDB107 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 9
MDB108 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB110 เนื้อหาดิจิทัลและการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ 3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MDB204 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
MDB211 ฐานข้อมูลดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB214 การแสดงข้อมูลทางธุรกิจด้วยแผนภาพ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MDB212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB213 สถิติสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
MDB409 การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล 3(2-2-5)
MDBXXX เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
MDB313 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB314 การวิจัยธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5
MDB203 มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MDBXXX เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB315 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5)
MDB317 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 3(2-2-5)
MDB320 ต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า 3(2-2-5)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MDBXXX เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB410 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB406 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล 3(2-2-5)
MDBXXX เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หรือ
1(45))
MDB311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
หรือ
1(45)
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 1(45)

รวมหน่วยกิต :

16ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB401 สหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หรือ
6(640)
MDB402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หรือ
6(640)
MDB403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 6(640)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก

ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Speaker 1

อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Speaker 1

ผศ.ชลียา ยางงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Speaker 1

อาจารย์วิษชญะศิลาน้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Speaker 1

ผศ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Speaker 1

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ