| English
คลิก คลิก คลิก
คลิก คลิก
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา
ตารางย้ายห้องสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2557 และ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความวันไหว้ครู
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2556
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 3/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
โครงการสัมมนาเพื่อความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี(CPD)
คำสั่ง เรื่อง ให้นักศึกษาภาคพิเศษข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาทึ่ 2 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2557
ขอเขิญเข้าร่วมงานสัมมนา INDA Innovative Communication Seminar ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2556
ขอเขิญเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย.. สมัครได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.2557
ขอเขิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะให้ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" สมัครได้ตั้งแต่ ในวันที่1-21 พ.ย.2556
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันที่ 7 ก.พ.2557
ขอเชิญร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วไประเทศ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 2-3 ธ.ค.2556
ร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 ม.ค.2557
ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ภายใน ธันวาคม 2556
ร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 ภายใน 1 ธ.ค. 2556
สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ภายใน 11 พ.ย.2556
ร่วมนำเสนอผลการวิจัยการประชุมทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ในวันที่ 14 ม.ค.2557
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
รูปแบบ มคอ.1 - มคอ.7 และที่เกี่ยวข้อง
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
ประกวดภาพถ่าย 100 Miracle fame of Chonburi
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556
บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เรือนจำจ.พระนครศรีอยุธยาขอนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน(หญิง)
ช่วงภาคเรียน 2/25556
เกองพัฒนานักศึกษาประกาศผู้มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2556
ชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ขอชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Head and Shoulders Dream Kick Road to Barcelona
ภายในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 16.00 น.
ม.บ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
งานทำบุญคณะ..
(15 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์..
(11-12 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรม creative and innovation for business
(9 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรม creative and innovation for business
(4 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนศ.คอมฯธุรกิจ
(3 ธันวาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษาวัฒนธรรมวิถิชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่
(29 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ฝึกสหกิจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
(28 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนศ.สาขาวิชาการบัญชี
(3-5 พฤศจิกายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นศ.วจก.
(27-28 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
บริการวิชาการความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับกลุ่มเกษตร์
(23 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
มหกรรม "ฅน..แสดเกมส์"
(23 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ปรับบุคลิกภาพนศ.ปีที่ 1 การจัดการท่องเที่ยว
(14-15 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
น้อมวันทา บูชาครู
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประกวดดาว-เดือน
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด  
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
สายตรงคณบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
 
 
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์