| English

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา

ขอ ปชส. รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่ง ปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

ปชส. สวัสดิการด้านสุขภาพเเก่นักศึกษาชั้นปีที่1-4 (25 ตุลาคม 2561)

ปชส. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ปชส. กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ปชส. รายวิชา UBI 101 การสร้่างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Pre-Entrepreneurship

ปชส.โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์ ปี 3" ประจำปี 2561

ปชส. การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม

ปชส. Study in India Programme

บริษัท รักษาควมปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาชิลิตี้ เซอร์วิสเชสจำกัด จำกัด สมัครรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา
เข้าฝึกงานหรือร่วมงานกับทางบริษัท
ขอรับนักสึกษาฝึกงาน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี
- วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 2562
- วันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
ขอความอนุเคราะห์ห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์แผ่นดินเเม่" ประจำปี 2561
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
แนวทางการกำหนดฐานความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวกับบุหรี่่ไฟฟ้าฯ ประจำปี 2561
- ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมประกวดแข่งขันสรภัญญะ รำมวยโบราณ วาดภาพระบายสีฯ
-
ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากากรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
- ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ขออนุญาต ปชส.โครงการ One Day Trip
- จัดวันที่ 27 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อ ปชส.โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10
- ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
ขอ ปชส.นศ. ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
- ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ขอ ปชส.นศ. สกอ.ปชส.กิจกรรมเพ่ื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.tobenumber1.net/
ขอ ปชส. นศ. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่างสารการประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานฯ
- ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 26/09/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด"จำนวน 1 อัตรา 26/09/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 24/09/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 28/08/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 06/08/2561
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 24/07/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 19/07/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน"จำนวน 1 อัตรา 26/06/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 23/06/2561
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 11/06/2561
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด"จำนวน 1 อัตรา 11/06/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 08/06/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 15/05/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 09/05/2561
 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กนผ.04)
ขออนุมัติโครงการสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ วัดปัญญานันทาราม สาขาธุรกิจดิจิทัล อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติกิจกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา ประจำปีงบประมาณ2562 อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สาขาวิชาการบัญชี อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการ FMS Freshy ประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น "LOG ACC" อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื่องต้น อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในอุตสหกรรมท่องเที่ยว(อีสานตอนล่าง) อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพและสร้างภาพยนตร์ อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับนักศึกษา รหัส 61
ขออนุมัติโครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2561
 
โครงการวันทาบูชาครู
ระดับ คณะวิทยาการจัดการ
(10 ต.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2561
ระดับ คณะวิทยาการจัดการ
(26 ก.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
(29 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่1
(7-9 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(3 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การบริหารธุรกิจ
(2 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การบัญชี
(2 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยว
(1 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการทั่วไป
(1 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
(31 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(31 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษา
(11-13 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการน้องส่งพี่
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(7 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมหลักสูตรก่อนตรวจ TQR ประจำปีการศึกษา2560
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(21 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

   
   
 
สายตรงคณบดี
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์