| English
คลิก
คลิก
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
ตารางย้ายห้องสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ 1/2557 และ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความวันไหว้ครู
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2556
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 3/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
โครงการสัมมนาเพื่อความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี(CPD)
คำสั่ง เรื่อง ให้นักศึกษาภาคพิเศษข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาทึ่ 2 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2557
ขอเขิญเข้าร่วมงานสัมมนา INDA Innovative Communication Seminar ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2556
ขอเขิญเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย.. สมัครได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.2557
ขอเขิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะให้ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" สมัครได้ตั้งแต่ ในวันที่1-21 พ.ย.2556
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันที่ 7 ก.พ.2557
ขอเชิญร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วไประเทศ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 2-3 ธ.ค.2556
ร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 ม.ค.2557
ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ภายใน ธันวาคม 2556
ร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 ภายใน 1 ธ.ค. 2556
สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ภายใน 11 พ.ย.2556
ร่วมนำเสนอผลการวิจัยการประชุมทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ในวันที่ 14 ม.ค.2557
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
รูปแบบ มคอ.1 - มคอ.7 และที่เกี่ยวข้อง
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
ประกวดภาพถ่าย 100 Miracle fame of Chonburi
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556
บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เรือนจำจ.พระนครศรีอยุธยาขอนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน(หญิง)
ช่วงภาคเรียน 2/25556
เกองพัฒนานักศึกษาประกาศผู้มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2556
ชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ขอชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Head and Shoulders Dream Kick Road to Barcelona
ภายในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 16.00 น.
ม.บ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
มหกรรม "ฅน..แสดเกมส์"
(23 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ปรับบุคลิกภาพนศ.ปีที่ 1 การจัดการท่องเที่ยวู
(14-15 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
น้อมวันทา บูชาครู
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประกวดดาว-เดือน
(9 ตุลาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แข่งขันกีฬาภาคพิเศษ
(26 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
สัมมนาความรู้ในธุรกิจค้าปลีก
(25 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
MOU สำนักงานเกษตรจ.สระบุรี
(7 กรกฎาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(26-27 มิถุนายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
การวิจัยชุมชน
(8 เมษายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ..การตลาด
(24-25 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด  
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
สายตรงคณบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
 
 
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์