| English
คลิก คลิก
คลิก
คลิก
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
คำสั่ง เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาทึ่ 2 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2557
ขอเขิญเข้าร่วมงานสัมมนา INDA Innovative Communication Seminar ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2556
ขอเขิญเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย.. สมัครได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.2557
ขอเขิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะให้ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" สมัครได้ตั้งแต่ ในวันที่1-21 พ.ย.2556
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันที่ 7 ก.พ.2557
ขอเชิญร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วไประเทศ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 2-3 ธ.ค.2556
ร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 ม.ค.2557
ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ภายใน ธันวาคม 2556
ร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 ภายใน 1 ธ.ค. 2556
สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ภายใน 11 พ.ย.2556
ร่วมนำเสนอผลการวิจัยการประชุมทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ครั้งที่ 14 ในวันที่ 14 ม.ค.2557
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
รูปแบบ มคอ.1 - มคอ.7 และที่เกี่ยวข้อง
 
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/2556
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 3/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ประกวดภาพถ่าย 100 Miracle fame of Chonburi
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556
บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เรือนจำจ.พระนครศรีอยุธยาขอนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน(หญิง)
ช่วงภาคเรียน 2/25556
เกองพัฒนานักศึกษาประกาศผู้มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุในปีการศึกษา 2556
ชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ขอชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Head and Shoulders Dream Kick Road to Barcelona
ภายในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 16.00 น.
ม.บ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
 
   
-
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (ปีการศึกษา 2554 - 2555)
กิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555 (ปีการศึกษา 2554 - 2555)
การวิจัยชุมชน
(8 เมษายน 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ..การตลาด
(24-25 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
บันทึกความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ
(19 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แนะแนวการศึกษาร่วมกับบ.ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
(3 มีนาคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประกวดแผนการตลาด..
(12 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
นิทรรศการการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย
11-13 กุมภาพันธ์ 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรมการจัดทำ TQF
(29 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
แข่งขันความรู้ทางด้านบัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(21 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานราตรีสีแสด
(18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาประจำปี 2556
(18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
วิทยาการจัดการแฟร์
(17-18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
Marketing Fair2013
(17-18 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ "สนุก สุด ตัน"
(9 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษากระบวนการผลิต บ.อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
(8 มกราคม 2557)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
(24 ธันวาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ
(18 ธันวาคม 2556)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
   
คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด  
   
 
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
MOU กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ชายสี่บะหมี่เกี๋ยว
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ ประเทศไทย จํากัด
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
สายตรงคณบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
 
กิจการนักศึกษา
  
 
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
จำนวนผู้เข้าชม Click Here to get Free Counter

 

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด กุมภาพันธ์ 2555
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์