ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ

                  คณะวิทยาการจัดการพัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2524 โดยกำหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการสอนนักเรียนต่อไป จากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและได้นำแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชี เพื่อให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นได้อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2528 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2550 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และพ.ศ. 2553 ได้มีการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพ.ศ. 2556 เปิดสอนสาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนำคณะวิทยาการจัดการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทำเนียบผู้บริหาร

an official residence

Card image cap
ผศ.ดร.รัตนา สีดี

รักษาการปี 2565 - ปัจจุบัน

Card image cap
ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

รักษาการปี 2559 - 2565

Card image cap
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย

รักษาการปี 2552 - 2559

Card image cap
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

รักษาการปี 2548 - 2552

Card image cap
ผศ.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์

รักษาการปี 2546 - 2548

Card image cap
ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล

รักษาการปี 2539 - 2546

Card image cap
ผศ.กุลวดี คูหะโรจนานนท์

รักษาการปี 2538 - 2539

Card image cap
อาจารย์เนิน นวนคงรอด

รักษาการปี 2534 - 2538

Card image cap
อาจารย์ปรีชา เผือกคเชนทร์

รักษาการปี 2527 - 2534

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ