สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย

Communication Arts

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication and Multimedia

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts(Digital Communication and Multimedia)
ชื่อย่อ : B.Com Arts. (Digital Communication and Multimedia)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. อาชีพด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ช่างภาพโทรทัศน์ นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ นักตัดต่อภาพยนตร์และรายการทางโทรทัศน์
2. นักสื่อสารมวลชนอิสระ ได้แก่ ช่างภาพอิสระ ยูทูปเบอร์ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ผู้กำกับรายการ นักออกแบบกราฟิก
3. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ ผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อสมัยใหม่

เพจ facebook สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

121 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
3(3-0-6)
MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่
Principles of Broadcasting In New Age
3(2-2-5)
MCA108 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Digital Technology Skill Development for Multimedia Creation
3(2-2-5)
MCA109 การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital photography
3(2-2-5)
MCA110 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์
Laws and Ethics of Communication Arts
3(3-0-6)
MCA113 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Skill Development
3(2-2-5)
MCA207 การสร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Script Creation and Development
3(2-2-5)
MCA208 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Program Creation And Production
3(2-2-5)
MCA209 การตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Editing for Redio and Television
3(2-2-5)
MCA210 การสร้างสรรค์เนื้อหาการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
Creative Content and Storytelling
3(2-2-5)
MCA213 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรรมนักนิเทศศาสตร์
Personality and Ethics in Communication Arts Development
3(2-2-5)
MCA330 การเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Telavision Annoucing
3(2-2-5)
MCA336 การถ่ายภาพสร้างสรรค์
Creation Photography
3(2-2-5)
MCA337 นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
Communication Arts for Local Development
3(2-2-5)
MCA338 การวิจัยนิเทศศาสตร์
Communication Arts Research
3(2-2-5)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA339 การบริหารงานกองถ่ายและการกำกับการแสดง
Production Management and Directing
3(2-2-5)
MCA340 การออกแบบและผลิตฉากรายการโทรทัศน์
Televition Program Scenery Design and Production
3(2-2-5)
MCA449 การถ่ายภาพวีดีทัศน์ทางอากาศ
Aerial Videography
3(2-2-5)
MCA450 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนิเทศศาสตร์
Communication Arts Entrepreurs
3(2-2-5)

วิชาเลือกเฉพาะด้าน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA454 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสื่อตรีมมิ่ง
Streamming Media Creation and Production for Television
3(2-2-5)
MCA455 การสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น
Local Television Program Creation and Production
3(2-2-5)
MCA456 การสร้างสรรค์และผลิตมิวสิกวีดีโอ
Music video Creation and Production
3(2-2-5)
MCA457 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทางสื่อตรีมมิ่ง
Streaming Media Creation and Production for Radio
3(2-2-5)
MCA458 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น
Local Radio Program Production
3(2-2-5)
MCA459 การผลิตรายการพอตแคสท์
Podcast Production
3(2-2-5)
MCA460 การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อออนไลน์ : บล็อก วล็อก และการรีวิว
Online Content Creation: Blogging, Vlogging and Reviewing
3(2-2-5)
MCA461 การสร้างสรรค์และการออกแบบคาแรคเตอร์สติกเกอร์ออนไลน์
Online Sticker Characters Design and Creation
3(2-2-5)
MCA462 การสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตรายการยูทูป
YouTube Content Creation and Production
3(2-2-5)
MCA463 ธุรกิจอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม
Event and MICE Business
3(2-2-5)
MCA464 การออกแบบสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการ และการประชุม
Event and MICE Design and Creation
3(2-2-5)
MCA465 การบริหารงานอีเว้นท์ การจัดนิทรรศการและการประชุม
Event and MICE Management
3(2-2-5)
MCA466 สื่อและการตลาดออนไลน์
Online Media and Marketing
3(2-2-5)
MCA467 การสร้างสรรค์และผลิตโฆษณาออนไลน์
Online Advertising Creation and Production
3(2-2-5)
MCA468 การรีวิวและการขายสินค้าออนไลน์
Online Product Reviewing and Selling
3(2-2-5)
MCA469 กลยุทธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์
Public Relation Strategies and Planning
3(2-2-5)
MCA470 การเขียนเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Content Writing and Public Relation Media Production
3(2-2-5)
MCA471 โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement
3(2-2-5)
MCA472 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สองมิติ
2D Computer Graphics Technology
3(2-2-5)
MCA473 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
Motion Graphics
3(2-2-5)
MCA474 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
Infographics
3(2-2-5)
MCA475 การถ่ายภาพบุคคลและการพิมพ์ภาพ
Portrait Photography and Printing
3(2-2-5)
MCA476 การถ่ายถาพผลิตภัณฑ์
Product Photography
3(2-2-5)
MCA477 การถ่ายภาพสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Photography
3(2-2-5)
MCA478 โชเชียลมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร์
Social Media for Journalism
3(2-2-5)
MCA479 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์
Online News Reporting and Writing
3(2-2-5)
MCA480 เทคนิคการข่าวเชิงสืบสวน
Investigative News Writing Techniques
3(2-2-5)
MCA481 การสื่อสารเพื่อการกู้ชีพและภาวะวิกฤต
Resuscitation and Crysis Communication
3(2-2-5)
MCA482 การสื่อสารเพื่อสาธารณสุข
Public Health Care Communication
3(2-2-5)
MCA483 การรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
Campaign for Public Benefits
3(2-2-5)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Preparation for Cooperative Education in Communication Arts
1(45)
MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Cooperative Education in Communication Arts
6(640)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Communication Arts
2(90)
MCA404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Experience in Communication Arts
5(450)

แผนการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
MCA107 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 3(2-2-5)
MCA108 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MCA109 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
MCA110 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
MCA113 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MCA207 การสร้างสรรค์และพัฒนาบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
MCA208 การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
MCA209 การตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MCA210 การสร้างสรรค์เนื้อหา การเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
MCA213 การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
xxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 1 รายวิชา 3(2-2-5)
xxxxxx เลือกเสรี 3

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA330 การเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
MCA336 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
MCA337 นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
xxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา (โดยไม่ซ้ำกับที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว) 6
xxxxxx เลือกเสรี 3

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA338 วิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
xxxxxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ 2 รายวิชา. (โดยไม่ซ้ำกับที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว) 6
xxxxxx เลือกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน จำนวน 9 หน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxx เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 9 หน่วยกิต 9
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
หรือ
1(45)
MCA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90)

รวมหน่วยกิต :

10/11ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MCA405 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
หรือ
6(640)
MCA404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450)

รวมหน่วยกิต :

6/5อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

ผศ.ดร.ประกอบเกียรติอิ่มศิริ

ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

Speaker 1

อาจารย์ศราวุฒิเกิดถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

Speaker 1

อาจารย์ปุริมปรัชญ์อำพัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ