สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

General management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (General Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. นักวิชาการด้านการจัดการ
2. นักบริหารจัดการองค์การ
3. นักบริหารด้านกลยุทธ์ และนโยบาย
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักวิเคราะห์โครงการ
6. ผู้จัดการทั่วไป
7. ผู้จัดการสำนักงาน
8. ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

เพจ facebook สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC126 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(3-0-6)
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Computer Applications in Business
3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3(3-0-6)
MGM104 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Modern Organizations and Management
3(3-0-6)
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)
MGM213 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and New Business Creation
3(3-0-6)
MGM214 การจัดการงานสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
3(3-0-6)
MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ
Planning and Project Management
3(3-0-6)
MGM303 การบริหารการผลิต
Production Management
3(3-0-6)
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3(3-0-6)
MGM321 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology Management
3(3-0-6)
MGM401 ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
3(3-0-6)
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methods in Business
3(2-2-5)
MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ
Seminar in Management Problems
3(2-2-5)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to English for Business Communication
3(3-0-6)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 21 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Systems Management
3(2-2-5)
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
3(3-0-6)
MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Management
3(3-0-6)
MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Management
3(3-0-6)
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน
Community Business Operations
3(3-0-6)
MGM207 การประกันภัย
Insurance
3(3-0-6)
MGM208 การจัดการคลังสินค้า
Warehousing Management
3(3-0-6)
MGM209 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3(3-0-6)
MGM211 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Business Environment Management
3(3-0-6)
MGM215 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(3-0-6)
MGM304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3(3-0-6)
MGM305 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
Management Planning and Control
3(3-0-6)
MGM310 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiations
3(3-0-6)
MGM311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม
Change Management Participation
3(3-0-6)
MGM312 การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management
3(3-0-6)
MGM313 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
E-Business Management
3(3-0-6)
MGM314 การจัดการธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
3(3-0-6)
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management
3(3-0-6)
MGM316 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Innovation for Development
3(3-0-6)
MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ์ MICE Business Management 3(3-0-6)
MGM318 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
Productivity and Quality Management
3(3-0-6)
MGM319 การพัฒนาองค์การสู่สหัสวรรษใหม่
Organizational Development into the New Millennium
3(3-0-6)
MGM320 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Conflict Management and Business Negotiations
3(3-0-6)
MGM322 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3(3-0-6)
MGM323 การจัดการอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
3(3-0-6)
MGM402 การจัดการต่างวัฒนธรรม
Intercultural Management
3(3-0-6)
MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3(3-0-6)
MHR103 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organizations
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM411 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป
Preparation for Cooperative Education in General Management
1(45)
MGM413 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป
Cooperative Education in General Management
6(640)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
Preparation for Professional Experience in General Management
1(45)
MGM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
Field Experience in General Management
6(640)

3.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ การจัดการทั่วไป
Professional Pratice Project in Genneral Management
1(45)
MGM410 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการทั่วไป
Professional Practice Project in General Management
6(640)

แผนการเรียน
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MGM104 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM213 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
MGM214 การจัดการงานสำนักงานสมัยใหม่ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx การศึกษาทั่วไป 9
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGExxx การศึกษาทั่วไป 6
MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM402 การจัดการต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
MGM302 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MGM303 การบริหารการผลิต 3(3-0-6)
MGM321 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

15ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGM309 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM319 การพัฒนาองค์การสู่สหัสสวรรษใหม่ 3(3-0-6)
MGM318 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

15แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2-5)
MGM401 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MGM320 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6)
MGM407 การเตรียมปฏิบัติการโครงการวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
1(45)
MGM411 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
31(45)
MGM412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
31(45)

รวมหน่วยกิต :

13ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM410 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
6(640
MGM413 สหกิจศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
6(640)
MGM414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ
6(640)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

service

Speaker 1

ผศ.ศิริวรรณ คำดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Speaker 1

ผศ.ดร.ธันยธร ติณภพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Speaker 1

ผศ.พวงเพชร สุขประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Speaker 1

ผศ.ดร.มนสิชา อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

Speaker 1

ผศ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ