สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

Accountancy Program

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้จัดทำบัญชี
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
3. ผู้ตรวจสอบภายใน
4. ผู้วางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
5. ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน
6. ครูหรืออาจารย์ที่สอนวิชาการบัญชีในสถานศึกษา
7. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี
8. รับราชการ
9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เพจ facebook สาขาวิชาการบัญชี
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC101 การบัญชีชั้นต้น
Fundamental Accounting
3(2-2-5)
MAC201 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3(3-0-6)
MAC202 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3(3-0-6)
MAC209 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3(3-0-6)
MAC210 การบัญชีบริหาร
Management Accounting
3(3-0-6)
MAC211 การภาษีอากร
Taxation
3(3-0-6)
MAC212 กฎหมายวิชาชีพบัญชีและพาณิชย์
Law for Accounting Professions and Commerce
3(3-0-6)
MAC301 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3(3-0-6)
MAC302 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3(3-0-6)
MAC304 การสอบบัญชี
Auditing
3(3-0-6)
MAC306 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Internal Control and Enterprise Risk Management
3(3-0-6)
MAC307 การวิเคราะห์งบการเงินและประเมินมูลค่าธุรกิจ
Financial Statement Analysis and Business Evaluation
3(3-0-6)
MAC308 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Statistics and Quantitative Analysis
3(3-0-6)
MAC360 การบัญชีภาษีอากร*
Tax Accounting
3(3-0-6)
MAC374 การจำลองงานและฝึกทักษะวิชาชีพบัญชี*
Accounting Profession Skill Practice and Simulation
3(2-2-5)
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี*
Accounting Information Systems
3(3-0-6)
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Computer Applications in Business
3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
MGM104 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Modern Organizations and Management
3(3-0-6)
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจ
Import and Export Management for Global Business
3(2-2-5)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
VLE131 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Professions
3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Inter-office Communication
3(3-0-6)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC321 การบัญชีเฉพาะกิจ
Specialized Accounting
3(3-0-6)
MAC322 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Enterprise Accounting
3(3-0-6)
MAC331 การวางแผนกำไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
3(3-0-6)
MAC332 การบริหารต้นทุน
Cost Management
3(3-0-6)
MAC333 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
Planning and Control for Accounting
3(3-0-6)
MAC341 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Auditing and Control
3(3-0-6)
MAC351 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Accounting Software
3(3-0-6)
MAC361 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3(3-0-6)
MAC422 สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting
3(3-0-6)
MAC452 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
MAC472 การวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research
3(2-2-5)
MAC473 การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์
Forensic Accounting
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
Preparation for Professional Accounting Practice Project
1(45)
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
Professional Accounting Project Practice
6(640)

3.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
Preparation for Professional Accounting Practice Project
1(45)
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
Professional Accounting Project Practice
6(640)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MAC101 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
MAC211 การภาษีอากร 3(3-0-6)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
MAC201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
MAC209 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MAC202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
MAC210 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)
MDB106 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
MAC212 กฎหมายวิชาชีพบัญชีและพาณิชย์ 3(3-0-6)
MAC301 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
MAC307 การวิเคราะห์งบการเงินและประเมินมูลค่าธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM104 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC302 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MAC306 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6)
MAC308 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
MAC374 การจำลองงานและฝึกทักษะวิชาชีพบัญชี 3(2-2-5)
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC304 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
MAC360 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)
MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
VLE131 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)
XXXXXX เอกเลือก 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

15แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
XXXXXX เอกเลือก 3(3-0-6)
XXXXXX เอกเลือก 3(3-0-6)
MAC485 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
หรือ
1(45)
MAC487 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 1(45)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

16ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC486 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบัญชี
หรือ
6(640)
MAC488 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิชาการบัญชี 6(640)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

อาจารย์ปริยากร สว่างศรี

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

Speaker 1

อาจารย์ศิริพรจิระชัยประสิทธิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

Speaker 1

ผศ.อภิชาติ การะเวก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

Speaker 1

ผศ.ภารดี นึกชอบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

Speaker 1

อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ