ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์

ปรัชญา

นักปฏิบัติมืออาชีพ นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะแห่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์
2. สร้างงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นเอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
4. เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

VALAYA-M

V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
M : Multi-skill ทักษะที่หลากหลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ