ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์

ปรัชญา

นักปฏิบัติมืออาชีพ นำนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะที่มีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ และสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม
2. ผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสร้าง และหนุนเสริมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคณะด้วยการร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ให้มีความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง-มีคุณธรรม
3. มีงานทำ-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี-มีระเบียบวินัยเอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
4. เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

VRU-M

V : Visionary เป็นผู้รอบรู้
R : Responsibility ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U : Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
M : Multi-Skill ทักษะที่หลากหลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ