การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตารางเพื่อทบทวน/ตรวจสอบการมีหลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 • o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

  o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  โครงสร้างองค์กร.

 • o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด

  o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละ คน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลผู้บริหาร

 • o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล
  Card image cap
  คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี

 • o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

  o ที่อยู่หน่วยงาน
  o หมายเลขโทรศัพท์
  o E-mail
  o แผนที่ตั้ง

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลการติดต่อ

 • o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

  o แสดง QR code แบบวัด EITของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการมีโอกาส ได้มีส่วนร่วม ในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Card image cap
  เฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ

 • o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ระบบข้อเเนะนำร้องเรียน ติชม (ด้านล่างข้างขวา)

 • o แสดงแผนการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  o (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  o (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  o (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนกลยุทธ์

 • o แสดงแผนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจําปี พ.ศ. 2567

  o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินงาน แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนปฏิบัติการ

  Card image cap
  การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

 • o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนิน งานประจําปี ที่มีรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย
  (1) ผลการดําเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ /กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดําเนินการ)
  (4) ปัญหา/อุปสรรค
  (5) ข้อเสนอแนะ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการดำเนินงาน

 • o o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คู่มือปฏิบัติงาน

 • o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

 • o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย

  o (1) จํานวนผู้รับบริการที่เข้ามา (Walk-in)

  o (2) จํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผู้รับบริการที่เข้ามา (งานวิชาการ)

  Card image cap
  รายงานผู้รับบริการที่เข้ามา (งานกิจการนักศึกษา)

  Card image cap
  รายงานผู้รับบริการที่เข้ามา (E-Service)

 • o แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังจุดให้บริการ

  o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

 • o แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดําเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) วิธีการที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดําเนินการ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

  o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

  o (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  o (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  o (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  o (4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
  o (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  o (6) ราคากลาง (บาท)
  o (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  o (8) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  o (10) เลขที่โครงการ
  o (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  o (12) วันสิ้นสุดสัญญา

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

  (1) จํานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ

  o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
  (8) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

 • o แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ที่มีรายละเอียดอยางน้อยประกอบด้วย

  o (1) โครงการหรือกิจกรรม

  o (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม

  o (3) ระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

  o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการดําเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดําเนินการ)
  (5) ข้อมูลสถิติอัตรากําลัง จําแนกตามประเภทตําแหน่ง
  (6) ข้อมูลสถิติจํานวนผู้เข้ารับการฝีกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (7) ปัญหา/อุปสรรค
  (8) ข้อเสนอแนะ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • o แสดงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ประมวลจริยธรรม

 • o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษา ตอบคําถามทางจริยธรรม หรือคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคําสั่งแต่งตั้งที่เป็น ทางการ
  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’tsเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรมที่จัดทําขึ้นโดยหน่วยงาน
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดําเนินการ โดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts

  Card image cap
  มหาวิทยาลัยถ่ายทอดการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรฯ

  Card image cap
  การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

 • o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทําความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
  (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (5) ระยะเวลาดําเนินการ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • o แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

  o เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1)จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ *เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • o แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • o เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งในปี พ.ศ. 2567

  o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  o เป็นการประกาศสำหรับปี 2567 *การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปี ๖๗

  Card image cap
  Announcement of Valaya Alongkorn Rajabhat University Subject: No Gift Policy on all Occasions, Festi

 • o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  Card image cap
  No Gift Policy

 • o แสดงรายงานการรับของขวัญและของกํานัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงาน

  o เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานปี พ.ศ. 2566

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • o แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสําหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 *เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานการรับทรัพย์สิน

 • o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วย งาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

  (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
  (2) การใช้อํานาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
  (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
  (4) การบริหารงานบุคคล

  o ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

  o เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2567

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การประเมินความเสี่ยง

 • o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผล การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี พ.ศ. 2566

  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  (3) ผลการดําเนินการตามมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

 • o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทําโดย หน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ระยะเวลาดําเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • o แสดงผลการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ผลดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดําเนินการ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

  (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
  (2) การให้บริการและระบบ E-Service
  (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
  (4) กระบวนการกํากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
  (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
  (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อํานาจและการบริหารงานบุคคล
  (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  o แสดงการกําหนดวิธีการนําผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) วิธีการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
  (2) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (3) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (4) ระยะเวลา
  o แสดงการวิเคราะห์ข้อจํากัดของหน่วยงาน ในการดําเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ *กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กําหนดโดยคํานึงถึงบริบท และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • o แสดงผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

  (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  (2) สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
  (3) ผลลัพธ์หรือความสําเร็จของการดําเนินการ

  o เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566 *กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กําหนดโดยคํานึงถึงบริบท และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  Card image cap
  ไม่มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ