การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตารางเพื่อทบทวน/ตรวจสอบการมีหลักฐานตามแบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 • o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

  o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  โครงสร้างองค์กร

 • o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

  o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลผู้บริหาร

 • o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ อำนาจให้คณบดี

  Card image cap
  คำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี

 • o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนกลยุทธ์

 • o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

  o ที่อยู่หน่วยงาน

  o หมายเลขโทรศัพท์

  o E-mail

  o แผนที่ตั้ง

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลการติดต่อ

 • o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

  Card image cap
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

  Card image cap
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Card image cap
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 • o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Card image cap
  เฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ

 • o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคล ภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chabot เป็นต้น (ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว)

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ระบบข้อเเนะนำร้องเรียน ติชม

 • o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คณะวิทยาการจัดการ

  Card image cap
  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

  Card image cap
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  Card image cap
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

  Card image cap
  สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

  Card image cap
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  Card image cap
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

  Card image cap
  สาขาวิชาการบัญชี

  Card image cap
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

  Card image cap
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

 • o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

 • o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10

  o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานการใช้งบประมาณ21มกราคม2565ใหม่

  Card image cap
  รายงานสรุปงบประมาณตามโครงการ2565

 • o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานติดตามปี 2564

 • o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

  o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คู่มือปฏิบัติงาน

 • o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

  o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

 • o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  สถิติการให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์การเรียนการสอน

 • o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

  o ป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ

 • o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

 • o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

 • o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การเบิกจ่ายงบประมาณ

 • o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

  * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมาย ไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบาย เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

  o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • o เป็น นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

  o แสดง นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนพัฒนาบุคลากร-2651-2565

  Card image cap
  นโยบายการบริหารงานบุคคล2565

 • o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ

  Card image cap
  ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร

  Card image cap
  ประกาศปฏิทินกำหนดวันสอบวัดความรู้

 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

  o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  o การพัฒนาบุคลากร

  o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  * กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ

  Card image cap
  ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร

  Card image cap
  ประกาศปฏิทินกำหนดวันสอบวัดความรู้

  Card image cap
  หลักเกณฑ์การประเมินผลข้าราชการ

  Card image cap
  หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย

  Card image cap
  หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร

  Card image cap
  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  Card image cap
  หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการ

 • o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล(หน้าที่ 50-52)

 • o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน

  Card image cap
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว / ร้องทุกข์

 • o แสดง ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/มหาวิทยาลัย

  Card image cap
  สายด่วนคณบดี

 • o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

  o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

  *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  สายด่วนคณบดี

  Card image cap
  ช่องทางการเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน

 • o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์

  Card image cap
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  Card image cap
  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 • o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

  o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน *ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy)

  Card image cap
  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต2565

 • o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

  o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • o แสดงผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานความเสี่ยง

  Card image cap
  รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต2564

 • o แสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39

  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

  o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 • o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • o แสดง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

  o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

  o มีการ กำหนดแนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  รายงานผลITA65

 • o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  Card image cap
  มีข้อมูล

  Card image cap
  มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

  Card image cap
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส2565

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ