บุคลากรสายวิชาการ


สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ผศ.ปวริศา   เลิศวิริยะประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์จุรีรัตน์   หนองหว้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ศิริวรรณ   คำดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.ธันยธร   ติณภพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.พวงเพชร   สุขประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.มนสิชา   อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ศิริพงษ์   ฐานมั่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.ศรินธร   ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.วิญญู  วีรยางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ธันย์นิชา   วิโรจน์รุจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ ดร.อัญชลี   เยาวราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์ถิรนันท์   ทิวาราตรีวิทย์

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์กิตินันธ์   มากปรางค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์   จันทร์แย้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์ ดร.นิศากร   มะลิวัลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์วัชรพล   วงศ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.รัตนา  สีดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ.วิภาวดี  ทูปิยะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผศ.ชวาลา   ละวาทิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.วรีรัตน์   สัมพัทธ์พงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ภัทรภร   พุฒพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

อาจารย์พิศิษฐ์   พิภพพรพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ภารดี   นึกชอบ

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.อภิชาติ   การะเวก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปริยากร   สว่างศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ธิติรัตน์   วงษ์กาฬสินธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย   นาคนก

ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ดร.ไอลดา   อรุณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผศ.ชลียา   ยางงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผศ.ดร.ณัตตยา   เอี่ยมคง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ผศ.อาทิมา   แป้นธัญญานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ  อิ่มศิริ

ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

อาจารย์ศราวุฒิ  เกิดถาวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

อาจารย์ปุริมปรัชญ์  อำพัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ผศ.วิกรานต์  เผือกมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ผศ.อาภา  ไสยสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

อาจารย์นิรินธนา   บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ผศ.อัจฉราวรรณ   สุขเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ