คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


>

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Card image cap
ผศ.ดร.รัตนา สีดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Email: rattana@vru.ac.th
Tel: 02-529-3847 ต่อ20

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Card image cap
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละพัฒนานักศึกษา
Email: artima@vru.ac.th
Tel: 02-529-3847 ต่อ19

Card image cap
อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละพัฒนาท้องถิ่น
Email: vinyu.vee@vru.ac.th
Tel: 02-529-3847 ต่อ18

Card image cap
ผศ.อภิชาติ การะเวก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา
Email: apichart.ka@vru.ac.th
Tel: 02-529-3847 ต่อ17

Card image cap
อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
Email: anchalee@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Email: sakchai@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.ดร.มนสิชา อนุกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
Email: monsicha@vru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Card image cap
นางอารีย์ ทิพรส

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email: ari.vru.ac.th
Tel: 02-529-3847 ต่อ16

ประธานหลักสูตร

Card image cap
อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
pongpipat@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.ศิริวรรณ คำดี

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
siriwan@vru.ac.th

Card image cap
อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
sarintorn@vru.ac.th

Card image cap
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
thiranan@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
pinyapat@vru.ac.th

Card image cap
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี

ประธานสาขาวิชาการบัญชี
pariyakorn@vru.ac.th

Card image cap
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
nuttaya.iam@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ

ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย
prakobkiat@vru.ac.th

Card image cap
ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สมัยใหม่(ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี
wikrant@vru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ