ดาวน์โหลดโลโก้คณะวิทยาการจัดการ

Logo download of Faculty of Management Sciences

โลโก้คณะวิทยาการจัดการ (ไฟล์รูปภาพ)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 98 kb

โลโก้คณะวิทยาการจัดการรูปเเบบขาวดำ (ไฟล์รูปภาพ)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 355 kb

แบนเนอร์คณะวิทยาการจัดการภาษาไทย (ไฟล์รูปภาพ)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 276 kb

แบนเนอร์คณะวิทยาการจัดการภาษาไทยเเบบขาวดำ
(ไฟล์รูปภาพ)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 655 kb

แบนเนอร์คณะวิทยาการจัดการภาษาอังกฤษ (ไฟล์รูปภาพ)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 255 kb

โลโก้คณะวิทยาการจัดการ (ไฟล์เวคเตอร์)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 190 kb

แบนเนอร์คณะวิทยาการจัดการภาษาไทย
(ไฟล์เวคเตอร์)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 228 kb

แบนเนอร์คณะวิทยาการจัดการภาษาอังกฤษ (ไฟล์เวคเตอร์)

ไฟล์ขนาดใหญ่ 196 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ