บุคลากรสายสนับสนุน


สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

นางพากเพียร   ธูปบูชากร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางปราณี   นายาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิสรา   โภควัต

นักวิชาการศึกษา

นายพีรวัฒน์   ตันตอ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา   แก่นสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุรเสน   กรานโต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวณัฐวรรณ   อ้นอุระ

นักวิชาการศึกษา

นายชัยวัฒน์   สร้อยเวที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ