บุคลากรสายสนับสนุน


สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

นางอารีย์  ทิพรส

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวนิสรา   โภควัต

นักวิชาการศึกษา

นายพีรวัฒน์   ตันตอ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา   แก่นสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปราณี  นายาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐวรรณ   อ้นอุระ

นักวิชาการศึกษา

นายชัยวัฒน์   สร้อยเวที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนภัทร  เหลืองทอง

นักวิชาการศึกษา

นายสุรเสร  กรานโต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอนุพนธ์  ทินนะลักษณ์

พนักงานขับรถยนต์

นายพงศกร  วามนตรี

พนักงานขับรถยนต์

นายไพทูล  สุขเกษม

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาววรรณี  สุทธิวงศ์

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางหนูกาล  ฉิมพลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางจงรัก  ภู่ขาว

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวเย็น  เกษี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ