สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Logistics and Supply Chain Management

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management
ชื่อย่อ : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดหา การจัดซื้อด้านนำเข้า-ส่งออก ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง กระจายสินค้าและคลังสินค้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายควบคุมวัตตุดิบ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซัพพลายเชน/โลจิสติกส์ ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทาง โลจิสติกส์
2. ผู้บริหาร : นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนการใช้วัตถุดิบ นักวิเคราะห์และสนับสนุนระบบปฏิบัติการ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เพจ facebook สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC126 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3(2-2-5)
MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน
Organization and Supply Chain Management
3(3-0-6)
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ
Domestic Transportation Management
3(3-0-6)
MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
International Transportation Management
3(3-0-6)
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า
Warehousing Operations
3(2-2-5)
MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
Mathematics and Statistics for Logistics Management
3(2-2-5)
MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
International Transportation Trade-Law
3(3-0-6)
MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้า ระดับโลก
Multimodal transportation and Global Distribution Inventory Management
3(3-0-6)
MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าขั้นสูง
Advance Warehouse and Distribution Management
3(2-2-5)
MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management
3(2-2-5)
MLM414 การวิจัยธุรกิจสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Business Research for Logistics and Supply Chain
3(2-2-5)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Inter-office Communication
3(3-0-6)2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย
Packaging and Material Handling Management
3(2-2-5)
MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่
Modern Procurement and Purchasing
3(3-0-6)
MLM214 การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
Modern Logistics Management
3(3-0-6)
MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจระดับโลก
Import and Export Management for Global Business
3(2-2-5)
MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
Logistics Cost Management
3(2-2-5)
MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
Data Analysis and Decision Models
3(2-2-5)
MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Digital Technology for Logistics and Supply Chain
3(2-2-5)
MLM341 การประกันภัยสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์
Insurance for Logistics Business
3(3-0-6)
MLM343 การจัดการซัพพลายเชนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
Green Supply Chain Management for Sustainable
3(3-0-6)
MLM345 การจำลองสถานการณ์และการตัดสินใจสำหรับซัพพลายเชน
Simulation and Decision Making for Supply Chain
3(2-2-5)
MLM346 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน
Cross-Border Trade Business Management
3(3-0-6)
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
Strategic Supply Chain Management
3(3-0-6)
MLM406 การจัดการความสัมพันธ์ภายในซัพพลายเชน
Supply Chain Relationships Management
3(3-0-6)
MLM432 การจัดการความเสี่ยงและการหยุดชะงักของธุรกิจ
Risk and Disruptive Business Management
3(3-0-6)
MLM433 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Modern Trade Business Management
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Preparation for Cooperative Education for Logistics and Supply Chain
2(90)
MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Cooperative Education for Logistics and Supply Chain
7(960)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Preparation for Professional Experience in Logistics and Supply Chain
2(90)
MLM421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Professional Experience in Logistics and Supply Chain
7(960)

3.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM327 หัวข้อพิเศษสำหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Special Topic for Professional Experience in Logistics and Supply Chain
2(90)
MLM422 โครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Professional Experience in Logistics and Supply Chain
7(960)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
MLM104 องค์การและการจัดการซัพพลายเชน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

21ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MLM103 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(2-2-5)
MLM204 การจัดการขนส่งภายในประเทศ 3(3-0-6)
MLM207 การปฏิบัติการคลังสินค้า 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

21แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MLM205 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MLM212 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
MLM301 กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MLM213 การจัดซื้อสมัยใหม่ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 12
MLM311 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(2-2-5)
MLM211 การจัดการบรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย 3(2-2-5)
MLM314 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

21แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)
MLM316 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกระจายสินค้าระดับโลก 3(3-0-6)
MLM309 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าขั้นสูง 3(2-2-5)
MLM329 เทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5)
MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับธุรกิจระดับโลก 3(2-2-5)
MLM318 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM414 การวิจัยธุรกิจสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5)
MLM405 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MLM320 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรือ
2(90)
MLM321 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรือ
2(90)
MLM327 หัวข้อพิเศษสำหรับโครงการพิเศษโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2(90)

รวมหน่วยกิต :

8แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MLM420 สหกิจศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรือ
7(960)
MLM421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หรือ
7(960)
MLM422 โครงการพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7(960)

รวมหน่วยกิต :

7ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
FEE001 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
FEE002 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Speaker 1

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Speaker 1

อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Speaker 1

อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Speaker 1

อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ