ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มเอกสาร

แบบสอบถามประเมินหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ขนาดไฟล์ 0 kb
2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ขนาดไฟล์ 18 kb

แบบฟอร์มการประเมินสายวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ .docx ขนาดไฟล์ 218 kb
4 แบบฟอร์ม ปม.1 และ ปม.2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ .docx ขนาดไฟล์ 46 kb
5 ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ .pdf ขนาดไฟล์ 293kb

การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง .pdf ขนาดไฟล์ 68 kb
7 ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม .pdf ขนาดไฟล์ 91 kb
8 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ ระยะที่สอง ประจำปี 2558 .pdf ขนาดไฟล์ 41 kb

แบบฟอร์มการประเมินสายสนับสนุน

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9 แบบฟอร์มสะสมงาน สำหรับุคลากรสายสนับสนุน .docx ขนาดไฟล์ 474 kb
10 แบบฟอร์ม ปม.1 และ ปม.2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน .docx ขนาดไฟล์ 45 kb
11 แบบฟอร์ม ปม.3 .docx ขนาดไฟล์ 60 kb
12 แบบฟอร์ม ปม.4 .docx ขนาดไฟล์ 31 kb
13 ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน .docx ขนาดไฟล์ 376 kb

การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง .pdf ขนาดไฟล์ 76 kb
15 ประกาศ เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม .pdf ขนาดไฟล์ 88 kb
16 ประกาศ เรื่อง โครงสร้างเนื้อหา และแนวทางการจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สาม .pdf ขนาดไฟล์ 39 kb
17 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักสูตรการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าสู่ ระยะที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2558 .pdf ขนาดไฟล์ 37 kb
18 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ ระยะที่สอง ประจำปี 2558 .pdf ขนาดไฟล์ 41 kb

แบบหนังสือราชการ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ .rar ขนาดไฟล์ 3 mb

แบบฟอร์ม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ.04) .doc ขนาดไฟล์ 1383 kb
21 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .docx ขนาดไฟล์ 25 kb
22 แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .doc ขนาดไฟล์ 67 kb
23 แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .doc ขนาดไฟล์ 124 kb
24 กพร. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 .doc ขนาดไฟล์ 3187 kb
25 สมศ. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา .pdf ขนาดไฟล์ 585 kb
26 สกอ.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 .pdf ขนาดไฟล์ 1282 kb

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนเเละห้องประชุม .docx ขนาดไฟล์ 19 kb
28 แบบฟอร์มรายงานการไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา .xlsx ขนาดไฟล์ 12 kb
29 มาตรฐานอาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา .pdf ขนาดไฟล์ 3649 kb
30 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา-co07 .pdf ขนาดไฟล์ 3649 kb
31 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา-co12 .pdf ขนาดไฟล์ 3649 kb
32 เเบบขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ .pdf ขนาดไฟล์ 91 kb
33 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา .pdf ขนาดไฟล์ 1751 kb
34 แบบเเจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจ .pdf ขนาดไฟล์ 1671 kb
35 แนวการปฏิบัติในคุมสอบของกรรมการคุมสอบ .docx ขนาดไฟล์ 16 kb
36 แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบกลาง/ปลายภาค .docx ขนาดไฟล์ 37 kb
37 แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนเกินกำหนดภาระงาน ภาคปกติ .doc ขนาดไฟล์ 57 kb
38 ตารางสอนสำหรับการเบิกค่าตอบแทนเกินกำหนดภาระงาน ภาคปกติ .doc ขนาดไฟล์ 50 kb
39 แบบฟอร์มตารางสอนเเละเบิกค่าสอน .pdf ขนาดไฟล์ 141 kb
40 แบบฟอร์มมคอ.5 .doc ขนาดไฟล์ 148 kb
41 แบบฟอร์มมคอ.3 .doc ขนาดไฟล์ 161 kb
42 ใบเบิกเงินค่านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ .doc ขนาดไฟล์ 56 kb
43 ขออนุญาตไปนิเทศ .pdf ขนาดไฟล์ 61 kb
44 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ .pdf ขนาดไฟล์ 53 kb
45 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่ศึกษา .pdf ขนาดไฟล์ 59 kb
46 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่ศึกษา (Word) .docx ขนาดไฟล์ 18 kb
47 แบบฟอร์มขอสอนชดเชย .pdf ขนาดไฟล์ 100 kb
48 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล .pdf ขนาดไฟล์ 74 kb
49 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ .pdf ขนาดไฟล์ 56 kb
50 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอใช้รถยนต์ .pdf ขนาดไฟล์ 51 kb
51 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน .pdf ขนาดไฟล์ 80 kb
52 แบบฟอร์มใบลาต่างประเทศ .pdf ขนาดไฟล์ 266 kb
53 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว .pdf ขนาดไฟล์ 317 kb
54 แบบฟอร์มใบลาออก .pdf ขนาดไฟล์ 695 kb

แบบหนังสือราชการ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55 แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ .doc ขนาดไฟล์ 45 kb
56 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน .pdf ขนาดไฟล์ 73 kb
57 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ .pdf ขนาดไฟล์ 72 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ