สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Business Administration

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)

วิชาเอก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การตลาด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียน
4 ปี

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
-

อาชีพหลังจบการศึกษา
1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
4. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งที่ตรงและสอดคล้องกับ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. ตำแหน่งงานในแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุ เป็นต้น
6. ตำแหน่งงานในแขนงวิชาการตลาด ได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิจัยด้านการตลาด เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการตลาด เป็นต้น

เพจ facebook สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกอบไปด้วย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

124 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MAC126 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3(2-2-5)
MBA101 การบริหารธุรกิจ
Business Management
3(3-0-6)
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
Financial Business Economics
3(3-0-6)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3(3-0-6)
MBA305 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ
Statistical Packages for Business
3(2-2-5)
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(3-0-6)
MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
Computer Applications in Business
3(2-2-5)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to English for Business communication
3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Inter-Office Communication
3(3-0-6)2.2 วิชาเฉพากลุ่ม ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MHR202 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3(3-0-6)
MHR209 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning, Recruitment and Selection
3(3-0-6)
MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม
Training Management
3(3-0-6)
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations Management
3(3-0-6)
MHR308 การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Management
3(3-0-6)
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information Systems
3(2-2-5))
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน
Quality of Work Life and Safety Management
3(3-0-6)
MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
Community and Human Resource Development
3(3-0-6)
MHR315 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
Strategic Performance Management
3(3-0-6)
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management
3(2-2-5)
MHR407 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Research in Human Resource Management Introduction to English for Business communication
3(2-2-5)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Inter-Office Communication
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการตลาด
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6)
MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
Distribution Channels Management
3(3-0-6)
MMK204 การบริหารการขาย
Sales Management
3(3-0-6)
MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3(3-0-6)
MMK214 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
Integrated Digital Marketing Communication
3(3-0-6)
MMK301 การบริหารการตลาด
Marketing Management
3(3-0-6)
MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3(3-0-6)
MMK322 การตลาดสำหรับนวัตกรรม
Marketing for Innovation
3(3-0-6)
MMK401 สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
3(2-2-5)
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
Marketing Strategy and Planning
3(3-0-6)
MMK411 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
3(2-2-5)2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)
MHR102 ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
3(3-0-6)
MHR103 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relationships in Organizations
3(3-0-6)
MHR104 การสื่อสารในองค์การ
Organization Communication
3(3-0-6)
MHR105 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
Motivation Techniques
3(3-0-6)
MHR106 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Psychology in Human Resource Management
3(3-0-6)
MHR208 เทคนิคการให้คำปรึกษาและแนะนำ
Advice and Counseling Techniques
3(3-0-6)
MHR211 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
Personality development in Human Resource Management
3(3-0-6)
MHR212 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
Business Leadership
3(3-0-6)
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Skills
3(3-0-6)
MHR312 กฎหมายระหว่างประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
International Laws and Human Resource Management
3(3-0-6)
MHR313 การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Productivity
3(3-0-6)
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย
Human Resource Management for Workplace Diversity
3(3-0-6)
MHR405 ประเด็นในปัจจุบันทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Current Issues in Human Resource Management
3(3-0-6)
MHR406 การจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organizations
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการตลาด
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)
MMK205 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก
Wholesale and Retail Management
3(3-0-6)
MMK206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotions
3(3-0-6)
MMK207 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Management
3(3-0-6)
MMK208 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3(3-0-6)
MMK304 การตลาดบริการ
Service Marketing
3(3-0-6)
MMK307 การตลาดภูมิภาคอาเซียน
Asian Marketing in Perspective
3(3-0-6)
MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Marketing
3(3-0-6)
MMK315 การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
Brand and Packaging Management
3(3-0-6)
MMK318 การตลาดชุมชน
Community Marketing
3(3-0-6)
MMK319 การตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์
Marketing for MICE Business
3(3-0-6)
MMK320 การตลาดธุรกิจบันเทิง
Entertainment Marketing
3(3-0-6)
MMK321 การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations
3(3-0-6)
MMK404 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
Health Marketing Strategies
3(3-0-6)
MMK408 การตลาดโลจิสติกส์
Logistics Marketing
3(3-0-6)3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
Preparation for Cooperative Education in Business Administration
1(45)
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ Cooperative Education in Business Administration 6(640)

3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business Administration
1(45)
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Field Experience in Business Admnistration
6(640)

3.3 กลุ่มวิชาโครงงาน
รายชื่อวิชาประกอบไปด้วย

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Business Administration Project Practice
1(45)
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Professional Business Administration Project Practice
6(640)

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA101 การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน 3(3-0-6)
MHR202 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MHR209 การวางแผน สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
MHR103 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม 3(3-0-6)
MHR308 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4
MBA305 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
MHR315 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MHR211 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน 3(3-0-6)
MHR407 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
MHR212 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ 3(3-0-6)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 3(3-0-6)
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย 3(3-0-6)
MHR102 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
1(45)
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
1(45)
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1(45)

รวมหน่วยกิต :

16ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
6(640)
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
6(640)
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 6(640)

รวมหน่วยกิต :

6

แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA101 การบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
MMK304 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
MMK315 การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
MMK204 การบริหารการขาย 3(3-0-6)
MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4
MBA305 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
MMK301 การบริหารการตลาด 3(3-0-6)
MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
MMK320 การตลาดธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)
MMK321 การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

19ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MMK214 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MMK322 การตลาดสำหรับนวัตกรรม 3(3-0-6)
MMK411 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5))
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
MMK318 การตลาดชุมชน 3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต :

18แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MMK401 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5)
MMK319 การตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)
MMK408 การตลาดโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
1(45)
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
1(45)
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1(45)

รวมหน่วยกิต :

16ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
6(640)
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
6(640)
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 6(640)

รวมหน่วยกิต :

6อาจารย์ประจำหลักสูตร

Permanent Lecturer

Speaker 1

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์นาคภิบาล

ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Speaker 1

ผศ.อุบล ไม้พุ่ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Speaker 1

ผศ.วิภาวดีทูปิยะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Speaker 1

ผศ.ชวาลา ละวาทิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Speaker 1

อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

Speaker 1

อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ