การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

Academic Board Meeting

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

21 มีนาคม 2567 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

17 มกราคม 2567 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2566

20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

22 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 8/2566

9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2566

19 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 6/2566

14 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2566

19 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2566

26 เมษายน 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2566

15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2566

13 มกราคม 2566 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 12/2565

25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 11/2565

28 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 10/2565

30 กันยายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 9/2565

12 กันยายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 8/2565

10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2565

20 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 6/2565

22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2565

26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 4/2565

28 เมษายน 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2565

22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.รัตนา สีดี
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2/2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2565

26 มกราคม 2565 คณะกรรมการวิชาการ

ประธานในที่ประชุม : ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ห้องประชุม : ห้องประชุม MS216

Load More

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ