บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์kittinun@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ปริญญาตรี : วท.บ.อัญมณีวิทยา


ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน


ปริญญาเอก :


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : kittinun@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : MS111


ผลงานทางวิชาการ

1. การประเมินความเสี่ยงในการให้บริการของบริษัทผู้รับขนสินค้าทางถนนในประเทศไทย กรณีศึกษา สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน


 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ