บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคลwikrant@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่


ปริญญาตรี : บช.บ. บัญชี


ปริญญาโท : บธ.ม. การเงินการธนาคาร


ปริญญาเอก : -


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : wikrant@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : MS407


ผลงานทางวิชาการ

1. ปัจจัยเฉพาะธนาคาร ปัจจัยเศรษฐกิจและความสามารถการทำกำไรของ ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ต่างกัน


2. Determinants of Bank Profitability in Thailand by Generalized Method of Moments Estimation


3. การเปรียบเทียบความสามารถการทำกำไร คุณภาพสินทรัพย์ ความเพียงพอของ เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย


4. รูปแบบธุรกิจและความสามารถการทำกำไร ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย


5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินฝากและความสามารถการทํากําไรของธนาคารพาณิชย


 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ