บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์sarintorn@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่


ปริญญาตรี : บธ.ม. บริหารธุรกิจ


ปริญญาโท : บธ.บ. การตลาด


ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : sarintorn@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : ms206


ผลงานทางวิชาการ

 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ