บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนาchata@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่


ปริญญาตรี : Ph.D. Economics


ปริญญาโท : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์


ปริญญาเอก : บธ.บ. การเงินการธนาคาร


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : chata@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : MS105


ผลงานทางวิชาการ

1. Exploring the Impact of the COVID-19 Pandemic on Automobile Sales: A Confirmatory Composite Analysis Using Google Trends Data to Develop a Structural Equation Model


2. การศึกษาความเป็ นไปได้การอบรมวิชาชีพในมหาวิทยาลัย ด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


3. Should A Rule of Thumb be used to Calculate PLS-SEM Sample Size


4. Reviewing ADANCO 2.3.1 for a Modern Partial Least Squares Structural Equation Model to be Used in Online Education During the COVID-19 Pandemic


5. การวิเคราะห์คอมโพสิตเชิงยืนยันด้วยวิธีสมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน


 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ