บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ศราวุฒิ เกิดถาวรsarawut.ked@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย


ปริญญาตรี : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ


ปริญญาโท : อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


ปริญญาเอก : -


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : sarawut.ked@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : ms104


ผลงานทางวิชาการ

1. Comparison of Data Classification Performance to Predict the Selection of Majors to Study for A Bachelor's Degree With Data Mining Techniques


 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ