บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิดajcharawan@vru.ac.th

โปรไฟล์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่


ปริญญาตรี : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ปริญญาโท : ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา


ปริญญาเอก : -


เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3847


อีเมล์ : ajcharawan@vru.ac.th


อยู่ที่ห้อง : MS105


ผลงานทางวิชาการ

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การตลาดดิจิทัล


2. อิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา โดยวิธีสมการโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน


3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารจากภูมิปัญญาและทุน วัฒนธรรมมอญ จังหวัดปทุมธานี


4. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดผ่านระบบสารสนเทศ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


5. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วย Cashless ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


 ดูผลงานทางวิชาการทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ