การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ


24 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมการติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ โดย อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการ EdPEx ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ