วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18


14 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

นักศึกษาภาคพิเศษ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์" ครั้งที่ 18 ณ อาคารกีฬาในร่ม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 12 มีนาคม 2566


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ