FMS Co-Operative Education preliminary


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

FMS Co-Operative Education preliminary

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "FMS Co-Operative Education preliminary" วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงาน โดยภายในงานได้มีตัวแทนจากสถานประกอบการณ์ บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่สำเร็จการศึกษาได้สมัครงานในสถานประกอบการณ์ต่างๆกันอีกด้วย


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ