โครงการพัฒนาและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษารหัส 63


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

โครงการพัฒนาและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษารหัส 63

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษารหัส 63 ในวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยในวันที่ 25 มีนาคม ได้มีการจัดสอบ Pre-Test ก่อนเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการและสอบ Post-Test อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2566


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ