คณะวิทยาการจัดการทำความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

คณะวิทยาการจัดการทำความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด

คณะวิทยาการจัดการทำความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม MS216 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมโฟล์วแอคเคาท์ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟล์วแอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ